Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet gransker helikopterhendelser

Petroleumstilsynet har etablert en granskingsgruppe som, med bistand fra Luftfartstilsynet, skal granske tre helikopterhendelser med potensial for alvorlige konsekvenser både for personell, helikopter og innretninger. Hendelsene fant sted i perioden 6. november 2003 til 9. januar 2004.


To av hendelsene var på- og nær innretningen Ringhorne, henholdsvis 6.11.2003 og 20.1.2004.

Helikoptrene var på vei til innretningen Grane, men foretok landing og nestenlanding på Ringhorne.

Den tredje hendelsen var på Transocean Searcher ved Sleipner 9.1.2004 hvor helikopteret hektet seg fast i helidekknettet da det skulle ta av.

Disse hendelsene har tidligere vært omtalt på Petroleumstilsynets nettsted.

De tre hendelsene berører både Petroleumstilsynets og Luftfartstilsynets (LT) ansvarsområder. Med utgangspunkt i hendelsenes potensial og frekvens, er det derfor opprettet en felles granskingsgruppe bestående av 3 personer fra Petroleumstilsynet og 1 person fra Luftfartstilsynet.

Petroleumstilsynet viser til Styringsforskriften § 19 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner som begrunnelse for granskingen, herunder de henvendelser Ptil allerede har gjort for å få innsikt i gjennomført granskingsarbeid i forbindelse med de tre helikopterhendelser.

Vi har sendt et likelydende brev om vår gransking til de berørte selskaper Norsk Hydro ASA og Statoil ASA.

Granskingen har til hensikt å klargjøre:

  • det faktiske forløpet og konsekvensene av hendelsene
  • avvik som foreligger fra krav, framgangsmåter og prosedyrer
  • menneskelige, tekniske og organisatoriske årsaker til hendelsen
  • hvilke barrierer som har sviktet, årsakene til barrieresvikt og eventuelt hvilke barrierer som burde ha vært etablert
  • hvilke tiltak som bør settes i verk for å hindre tilsvarende fare- og ulykkessituasjoner.

De to involverte etatene vil foreta felles gjennomgang av den gjennomførte granskingen som er utført av operatører, rederi og helikopterselskaper.

Granskingsgruppen vil også vurdere behov for ytterligere gransking i form av intervjuer, dokumentinnsyn, befaringer og lignende. Dersom dette blir aktuelt, vil vi kontakte de tilskrevne selskapene.

Granskingen avsluttes med rapport som sendes Statoil og Norsk Hydro og som vil bli omtalt på vårt nettsted.

Kontaktperson for granskingen:
Gerd Randi Kaland