Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet: Ny etat med lang erfaring

1.januar 2004 ble Petroleumstilsynet etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Ansvaret ble overtatt fra Oljedirektoratet (OD) 1. januar 2004.


Tilsynet holder til i Stavanger, er samlokalisert med Oljedirektoratet (OD) og har vel 160 medarbeidere. De fleste ansatte har lang fartstid fra arbeid med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i OD. I tillegg har vi fått tilført viktig kompetanse fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Vi skal etablere en profesjonell, faglig dyktig, ryddig og nytenkende etat. Samarbeid med partene er viktig, og dette skal ivaretas på en god og inkluderende måte, sier Magne Ognedal, som blir direktør for det nye Petroleumstilsynet, i et lengre "tiltredelsesintervju" i siste utgave av oljetidsskriftet "Sokkelspeilet".

Petroleumstilsynet går på land

TjeldbergoddenPetroleumstilsynets myndighetsområde er utvidet til også å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden (bildet), Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

- Vi vet at det som foregår på land, har betydning for aktiviteten offshore. Og det som skjer offshore, innvirker på landaktiviteten. Derfor styrkes HMS-arbeidet nå som én tilsynsmyndighet får ansvar for totaliteten, understreker Ognedal i Sokkelspeilet-intervjuet.

Den nye "Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer" gir Petroleumstilsynet det nødvendige håndhevelsesgrunnlaget for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landanleggene.

Øvrig regelverk med lover, forskrifter, veiledninger og fortolkninger av HMS-forskriftene er publisert på internett.

Petroleumstilsynets "formålsparagraf"
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Lenker:

Petroleumstilsynets nettsted – Abonner på nyheter innen tilsyn/HMS

  • HMS-aktuelt