Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet konkurrerer om de beste fagfolkene

Petroleumstilsynet søker etter åtte nye medarbeidere innen fagområdene konstruksjonssikkerhet, prosessintegritet, logistikk og beredskap og sikkerhetsøkonomi.
- Vår ambisjon er å være på høyden med de beste i næringen på sentrale områder innen HMS, sier fagdirektør Øyvind Tuntland (bildet).


Petroleumstilsynet går i disse dager ut med stillingsannonse for åtte stillinger (se lenkeboks)

- Ambisjonen vår er å være en kunnskapsbedrift med faglig kompetanse som basis og garanti for kvalitet i utøvelsen av våre oppgaver, understreker Øyvind Tuntland.

- Det kan være på sin plass å sitere tidligere statsråd Victor Norman, da han i sin åpningstale til oss sa " Faglighet skal være Petroleumstilsynets styrke, og tilsynsetaten må stå for sine faglige vurderinger også når det blir strid", legger fagdirektøren til.

Hva kan Petroleumstilsynet tilby nye medarbeidere i konkurranse med en ressurssterk næring?
- Som ny koordinerings- og tilsynsetat er vi tildelt ansvaret for en helhetlig oppfølging med petroleumsindustrien både på land og sokkel. Det gir en utrolig mulighet for helhetsforståelse og -kompetanse, sier Tuntland. Dette er fulgt opp med en langsiktig satsning fra departement på forskning og utvikling på HMS-området og bevilgninger til kompetansebygging i Petroleumstilsynet.

Øyvind Tuntland, Petroleumstilsynet

- Det er nettopp nå når industrien er på opptur at vi
finner den positive
"driven" og entusiasmen i næringen
som gjør det så spennende å jobbe hos oss, sier
fagdireltør Øyvind Tuntland.

- Selv om vi har måttet velge ut spesielle områder hvor vi har erfart at risikoen er stor og hvor vi må ha spisskompetanse, er det bredden og tverrfagligheten som mange framhever som spesielt motiverende for det å jobbe hos oss. Mangfoldet i oppgaver fra regelverks- og standardiseringsarbeid, og mulighet for deltakelse i faglige prosjekter og utviklingsoppgaver på nasjonalt og internasjonalt nivå, er særegent for vår etat.

- Blant annet som en følge av Stortingsmelding nr 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien ("HMS-meldingen") har de siste årene vært preget av en ny giv i industrien for satsing på HMS i et trepartsperspektiv. Partene i næringen deltar aktivt i en rekke utviklingsprosjekter og -prosesser der også våre fagfolk er direkte involvert.

- I tillegg har Ptils prosjekt "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS) bidratt til et helhetlig fokus på risikonivået i industrien. RNNS er et satsningsprosjekt for vår etat, og arbeidet gir muligheter for faglig fordypning for våre spesialister. I tillegg anvendes resultatene fra de årlige rapportene som grunnlag for prioritering og innsats i tilsynet, sier Tuntland.

Hva er grunnlaget for å satse på disse spesielle områdene ved nyrekruttering?
- Fagområdene som vi har satset på i denne omgang er både områder hvor vi har kommet i underskudd på grunn av avgang av erfarne og dyktige fagfolk over tid, men også områder for bevisst strategisk styrking ut fra de utfordringene vi står over for. Spesielt er området sikkerhetsøkonomi et viktig satsningsområde for oss. Vi er alle opptatt av å få mest - og best - mulig HMS ut fra hver krone som investeres.

- Det er et stadig økende press på kostnadsnivået i petroleumsvirksomheten, og industrien utfordrer i denne forbindelse HMS-regelverket på en rekke områder. Vi er derfor opptatt av å utvikle spisskompetanse på området som gjør oss i stand til å ivareta vår rolle både som fagetat for departementet, men også for at vi bedre skal kommunisere og dokumentere sammenhengen mellom HMS-styring og både en sunn bedriftsøkonomi og god samfunnsøkonomi.

- Samtidig står industrien overfor nye utfordringer - og muligheter - for eksempel gjennom utviklingen av informasjonsteknologi med en stadig økende integrering av operasjoner og ressurser mellom hav og land. Risikobildet er også i stadig endring.

- Vi må holde øye med aldrende infrastruktur, samtidig som vi er godt forberedt på anvendelse av ny teknologi og nye arbeidsformer.

Hvordan ser du på det å skulle fronte kompetanse- og kunnskapsutviklingen hos tilsynsmyndigheten for en næring med stadig større fokus på kostnader og internasjonalisering?
- Vi står over for en teknologidrevet næring med store ressurser både økonomisk og personellmessig. Det å "matche" deler av denne næringen, er selvsagt en utfordring. Samtidig viker vi ikke unna de utfordringene som er gitt oss av våre overordnede politiske myndigheter om å være en foregangsetat på HMS-området. Det er jo også fantastisk inspirerende å ha høye mål å strekke seg etter.

- Dessuten har vi nå fått en ny organisasjon på plass med motiverte og dyktige medarbeidere og ledere, så jeg er ikke redd for at vi ikke fortsatt skal klare å trekke til oss noen av de beste fagfolkene. Dette innebærer ikke nødvendigvis at vi leter etter dem som har flest år på baken. Det viktigste er at de har den nødvendige basiskompetansen og samtidig er engasjerte og liker å jobbe i tverrfaglige miljøer med utfordrende oppgaver, sier Tuntland.

- Men det er klart at den generelle mobiliseringen som vi ser i næringen nå, med økt leting og med nye aktører, innebærer at det er konkurranse om de beste hodene. Samtidig er det nettopp nå når industrien er på opptur at vi finner den positive "driven" og entusiasmen i næringen som gjør det så spennende å jobbe hos oss.