Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet går på land ? med mer enn ei hand å holde i

Intervju med to fagpersoner i Petroleumstilsynet - prosjektleder Sigvart Zachariassen (bildet) og Per Låhne, som 1. januar "meldte overgang" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Petroleumstilsynet.


I en tid hvor en ny organisasjonsstruktur skal på plass i Petroleumstilsynet basert på erfaringsinnhenting, verdi- og strukturdebatter, har ledelse og fagfolk hendene fulle med å gå løs på nye utfordringer, blant annet oppgaver som følger av at vi også er tilsynsmyndighet på åtte landanlegg fra Slagentangen og Kårstø i syd, via Sture, Mongstad, Kollsnes, Nyhamna og Tjeldbergodden - til Melkøya i nord.

Et eget prosjektlag er opprettet for å forberede både vår egen organisasjon, våre samarbeidende etater og de enkelte landanlegg på rolle- og ansvarsskiftet på myndighetssiden. For å sikre at kommunikasjonen mellom landanleggene går smidig i denne første fasen, har vi utpekt egne anleggskontakter.

Klargjøre roller og ansvar

Som prosjektleder for dette arbeidet har sjefingeniør Sigvart Zachariassen (bildet) travle dager med å holde oversikt og sikre framdrift i arbeidet. Det viktigste for ham akkurat nå er å få ressurspersoner fra laget ut til anleggene - slik at det blir etablert kontakt med nøkkelpersonell på det enkelte anlegg.

- Det å opprette god kontakt og bidra til at ledelse og ansatte på anleggene blir komfortable med å ha oss som tilsynsmyndighet, er spesielt viktig i denne fasen, sier han.

Sigvart Zachariassen

- Vi må få formidlet hva endringene faktisk består i, vi må klargjøre roller og ansvar og få presentert oss på en skikkelig måte. Samtidig har vi behov for å få innsikt i aktiviteter på anleggene og forstå hvilke spesielle utfordringer de står over for og hvordan vi kan bistå fra vårt ståsted.

- På-se-plikten og entreprenørstyring representerer noen av de problemområdene vi må gripe fatt i. Lange kontraktskjeder med utfordringer knyttet til oversikt og kontroll for operatørene i hektiske bygge- og anleggsfaser, er rapportert som spesielle problemstillinger sammen med erfaringsoverføring. Arbeidstid representerer nok en spesiell utfordring - spesielt i forhold til å håndtere behandling av søknader på en fornuftig måte uten for store ressurser, sier prosjektlederen.

Han peker på at vi i offshoresammenheng også har hatt spesielle utfordringer med hensyn til overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene, men regimet der er langt mer stablilt med faste skiftordninger enn tilsvarende på land.

- Her har vi imidlertid forventninger til at operatøren tar en tydelig rolle i koordineringen av slike prosesser - og ikke minst med hensyn til å vurdere ordninger i lys av HMS-konsekvenser for folk og sikkerhetsmessige konsekvenser for virksomehten. Vårt tilsyn med petroleumsvirksomheten til havs er risikobasert - og det endres ikke fordi om vi nå "går på land", understreker Zachariassen.

Samarbeid og erfaringsoverføring

For å ivareta erfaringsoverføring og for å videreføre beste praksis fra arbeidet som er nedlagt fra AT og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har vi kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid med disse etatene for å sikre en god "hand over".

- Stillasarbeid representerer også en spesiell utfordring på mange landanlegg i bygge- og anleggsfasen i den skala det er snakk om for tiden. Her har AT spesiell erfaring og innsikt som vi er opptatt av å lære av. Videre foregår det en betydelig sprengningsvirksomhet hvor vi i dag mangler spisskompetanse. På slike områder vil det være aktuelt å trekke på kompetanse fra AT og DSB.

- Det er allerede i gang satt et betydelig arbeid med å etablere samarbeids- og koordineringsavtaler med en rekke etater for å bidra til at vi klarer å oppfylle Stortingets uttalte forventning til oss om å "ta ansvar for en kraftig og tydelig koordinering". Samtidig er vi opptatt av å få etablert trygge og gode kanaler for kommunikasjon med arbeidstakerorganisasjonene og verneombudene på anleggene. Medvirkning og partssamarbeid er pekt på fra våre overordnede myndigheter som forutsetninger og prinsipper i vår virksomhet - både til havs og nå på land, avslutter Sigvart Zachariassen.

Nye fagfolk gir kontinuitet

Fra DSB har vi nå fått tre nye medarbeidere i Ptil. En av disse er Per Låhne (bildet).

- Ved at vi deltar aktivt i prosjektgruppen både på regelverksområdet, i informasjons- og tilsynsvirksomhet, så representerer vi en kontinuitet mot anleggene og ledelse og ansatte der.

Vi har gjennom mange år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med ressurspersoner fra Ptil - den gang de var i Oljedirektoratet og vi var i Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE). Internkontroll ble lagt til grunn for vårt arbeid mot industrien så tidlig som på 80-tallet og har i det hele tatt alltid vært på linje med dere mht regelverksfilosofi og tilsynsstrategi, sier Låhne.

Per Låhne

Som siv ing fra NTNU innenfor kjemiteknikk på slutten av 60-tallet, med 12 år i industrien (Esso og Saga Petrokjemi), mangeårig fagansvarlig mot onshoresektoren i tidligere DBE og ti år som leder i vårt norske myndighets koordineringsorgan som overvåker konsekvenser i Norge av det såkalte Seveso direktivet, er han godt skodd for oppgaven som "erfaringsoverfører" mellom DSB og Ptil. Ansvaret for myndighetskoordineringen har også gitt deltagelse i EU`s myndighetsutvalg CCA (Commitee of Competent Authorities) som har 2 årlige møter i de medlemsland som har formannskapet.

Sammen med sine to kollegaer fra DSB tilbringer han nå minst to dager i Stavanger og Ptil og har hjemmekontor tre dager - hvis oppgavene tillater det. Selv om han nå må overlate ledervervet til en tidligere kollega ved DSB, vil han fortsette arbeidet i det norske myndighets koordineringsorganet - men denne gangen på vegne av Ptil. Det er også med Ptil-hatten han vil dra i gang et to-dagers seminar om storulykkesforskriften for å bidra til enhetlig forståelse blant tilsynsmyndighetene. 

Viktige sugerør

- Etter mange år med fast arbeidssted og "ordnede arbeidsforhold" hvordan takler du overgangen til ny etat og en pendlertilværelse?

- Når beslutningen om opprettelsen av DSB kom og overføringen av myndighetsansvar til det nye Petroleumstilsynet var tatt, fant jeg ut at dette var en gylden anledning til å slippe nye koster til blant annet i lederjobben i nevnte koordineringsorgan. Samtidig er det spennende å få lov til å lære noe nytt og til å lære fra seg det jeg selv har opparbeidet meg av kunnskap og erfaring gjennom mange år.

- Pendlingen går greit, vi er jo tre stykker som er i samme situasjon og som deler det som blir av fritid ved at vi har felles base her i byen. Ellers er det bare kona mi og meg hjemme nå - og bikkja Bessie - etter at også den yngste av tre voksne sønner er flyttet hjemmefra. Vi er bosatt på Nøtterøy, men når helgene kommer er det hytta på fjellet som trekker. Har alltid vær frilufts- og idrettsinteressert og hatt stor glede av å delta i foreldre-støtteapparatet i ulike idretter som ski og fotball. Interesser som hele familien har delt og som nå videreføres i storfamilien - som nå også består av to etterlengtede barnebarn.

- Ellers er vi innstilt på å være fleksible i denne hektiske oppstartsfasen mot landanleggene, og vi har selvsagt forventninger til at Ptil vil bruke "sugerør" på oss i de neste to årene - som er den foreløpige rammen for ansettelsesforholdene for oss tre fra DSB. Direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal har for øvrig uttalt at det er en ambisjon å trekke de beste elementene ut fra begge etaters arbeid og erfaringer til beste for arbeidet på landanleggene. Det tar vi som en utfordring!