Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet går på land

1. januar 2004 ble Petroleumstilsynets myndighetsområde utvidet til å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.


Ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landanleggene ble 1.1.2004 overtatt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet.

Den nye "Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer" gir Petroleumstilsynet det nødvendige håndhevelsesgrunnlaget for å ivareta denne oppgaven.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004 og er fastsatt med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver, lov om petroleumsvirksomhet, lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Forskriften innebærer at landanleggene har fått en ny myndighet å forholde seg til. Petroleumstilsynet har blant annet sendt likelydende brev for å informere om hvilke praktiske følger myndighetsovertakelsen vil få for næringen. (Lenke til brevet)

Den midlertidige forskriften understreker at gjeldende landforskrifter vil bli "adoptert" av Petroleumstilsynet. Forskriften er utarbeidet slik at den ikke skal medføre en utilsiktet skjerping av de kravene som gjaldt ved den midlertidige forskriftens ikrafttredelse. Dette er sikret ved at de forskriftene som gjaldt før ikrafttredelsen, fortsatt gjelder gjennom den midlertidige forskriften.

Av praktiske grunner er landregelverket tatt inn i et vedlegg til den midlertidige forskriften der det angis hvordan disse forskriftene kommer til anvendelse. Den midlertidige forskriftens krav til styringssystemer er en videreføring av kravene til styringssystemer på sokkelen, men kravene i HMS-/IK-forskriften kan legges til grunn for oppfyllelse av den midlertidige forskriftens krav til styringssystemer.

Det legges opp til at den praktiske håndhevelsen av den midlertidige forskriften med tilhørende landforskrifter i størst mulig grad skal fortsette som før. Petroleumstilsynet har fått overført ressurser fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og vil i håndhevingen av den midlertidige forskriften ha en utstrakt samhandling om håndhevelsen av disse forskriftene.

Petroleumstilsynet skal i de neste årene utvikle et nytt helhetlig regelverk som skal gjelde både på landanleggene og på sokkelen. Målet er å ende opp med et regelverkregime som dekker både offshore- og landanlegg, og som skal tre i kraft 1.1.2007.

Anleggskontakter i Petroleumstilsynet
I forbindelse med utvidelsen av myndighetsområdet gjeldende fra 1. januar 2004 har Petroleumstilsynet opprettet egne anleggskontakter mellom tilsynet og hvert av de sju petroleumsanleggene.

Målet er at disse anleggskontaktene skal bidra til en effektiv og god informasjonsflyt mellom Petroleumstilsynet og det enkelte petroleumsanlegg.

PS: Utvidelsen av Petroleumstilsynets myndighetsområde på land har ikke utgangspunkt i endringen av Petroleumslovens virkeområde, som trådte i kraft 1. juli 2003.