Gå til hovedinnhold

Pandemi - varsling og melding

Petroleumstilsynet (Ptil) har i et likelydende brev til petroleumsnæringen klargjort hvordan næringen skal varsle eller melde tilfeller av eller mistanke om influensa A(H1N1).


For å sikre enhetlige rutiner i petroleumsnæringen på dette området, har vi sendt et likelydende brev til næringen.

I brevet ber vi om at følgende ordning etableres:

  • Enkelttilfeller av eller mistanke om influensa A(H1N1) skal ikke varsles eller meldes til Ptil.
  • Det forutsettes imidlertid at hvert enkelt operatørselskap holder løpende oversikt over alle tilfeller, og at denne oversikt er i en slik form at den på kort varsel kan oversendes Ptil.

Dersom influensaen skulle få et slikt omfang at den på noen måte truer innretningens eller petroleumsanleggets integritet, så skal Ptil varsles om dette, jf opplysningspliktforskriften § 11, 1. ledd bokstav c, og midlertidig forskrift § 22, bokstav b.

Tilleggsinformasjon:

Fylkesmannen i Rogaland / Helsetilsynet i Rogaland har publisert utdypende informasjon for petroleumsvirksomheten på sitt nettsted.

I tillegg har Fylkesmannen i Rogaland / Helsetilsynet i Rogaland laget en egen temaside om pandemisk influensa.

Herfra kan man også navigere seg videre til de andre nasjonale informasjonsbasene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Vi viser også til Ptils tidligere artikkel om influensa A (lenke).

,
E-post: |