Gå til hovedinnhold

Pålegg til Seadrill etter hendelse på West Epsilon

14. september 2007 falt et 30" foringsrør med en vekt på 8,5 tonn ned på borehytta på den flyttbare innretningen West Epsilon, som eies og opereres av Seadrill Management AS (Seadrill). Etter vår gransking av hendelsen fikk selskapet varsel om pålegg. 20.12.2007 har vi gitt pålegg som varslet.


Vi er usikker på i hvilken grad den presenterte planen omhandler de tiltak som skal til for å innfri det varslede pålegget. Planen er uklar på hvilke aktiviteter som skal dekke punktene a) og b).

Det fremgår heller ikke klart hvilke aktiviteter som vil gjelde hele Seadrills organisasjon og hvilke aktiviteter som er begrenset til West Epsilons organisasjon.

På dette punktet ser vi at det varslede pålegget kunne ha vært klarere, men med henvisning til de tidligere alvorlige hendelsene mener vi at det er viktig å klarlegge i hvilken grad årsakene er gjennomgående for hele selskapet.

I overensstemmelse med varselet gis derfor følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet pålegges
Seadrill Management AS å gjennomgå rapportene og påleggene etter hendelsene på Gyda og
Statfjord C, samt denne rapportens kapittel 5.1.6, 5.1.8 og 5.1.9. På bakgrunn av dette skal
selskapet:
a) identifisere årsakene til avvikene i tilknytning til denne hendelsen
b) vurdere hvorfor tidligere tiltak har vært utilstrekkelige
c) etablere en forpliktende tidfestet plan for utbedring av forhold identifisert under
pkt a) og b), samt beskrive hvordan tiltak i plan skal verifiseres

En plan som nevnt under pkt c), i revidert form, skal presenteres for Ptil innen 15. februar 2008.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46