Gå til hovedinnhold

Pålegg til rettighetshavere på Alvheim

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt de tre rettighetshaverne på Alvheimfeltet pålegg etter to hendelser med storulykkespotensial på Alvheim. Hendelsene inntraff på Alvheim FPSO 16.1. og 23.1.2009, og begge involverte overfylling av fakkeldunk.


Det er vår vurdering at saken berører sentrale forhold knyttet til organisering av driften på Alvheim generelt, og forhold knyttet til styring av storulykkesrisiko spesielt.

Les mer: Varsel om pålegg til rettighetshavere på Alvheim

I overensstemmelse med vårt tidligere varsel om pålegg, og med henvisning til forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 5 om ansvar etter denne forskriften, 3. ledd, jf. § 58 om enkeltvedtak, har vi gitt operatøren Marathon Petroleum Norge AS og rettighetshaverne ConocoPhillips Skandinavia AS og Lundin Norway AS følgende pålegg:

Rettighetshaverne i Alvheim-lisensen skal samlet gjennomgå og vurdere rammebetingelser og driftsform for Alvheim, for å påse at drift av Alvheim kan gjennomføres på en slik måte at sentrale krav i HMS-regelverket, inkludert håndtering av risiko for storulykker, blir ivaretatt.

Dette arbeidet skal gjennomføres og rettighetshavernes konklusjoner skal forelegges Ptil innen 1.9.2009.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til Ptil.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064