Gå til hovedinnhold

Pålegg til Kaefer Energy etter tilsyn med risikoutsatte grupper – Mongstad

Ptil har gitt pålegg til entreprenøren Kaefer Energy etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Mongstad.


Ptil førte i perioden 13.9.-15.9.2011 tilsyn med Statoil og entreprenøren Kaefer Energy, rettet mot identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Mongstad.

Les mer: Tilsyn med risikoutsatte grupper – Mongstad

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket, blant annet:

  • kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan medføre helseskade
  • opplæring og informasjon om helserisiko
  • tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

På grunnlag av dette ga Ptil 24.11.2011 varsel om pålegg til Kaefer Energy.

Les mer: Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Mongstad og varsel om pålegg (pdf)

I overensstemmelse med varselet gis Kaefer Energy følgende pålegg:
Med hjemmel i styringsforskriften § 18 om analyser av arbeidsmiljøet, arbeidsmiljøloven § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, teknisk og operasjonell forskriften § 51 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø og § 53 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid, styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Kaefer Energy AS å etablere og vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte og innleide arbeidstakere som arbeider på Mongstad (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

  • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens punkt 5.1.1.
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens punkt 5.1.2.
  • Forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6 om verneombud, rammeforskriften § 8 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, verneombudsforskriften § 2 om valg av verneombud, § 12 om opplæring av verneombud og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegges Kaefer Energy AS i tillegg å sikre en fungerende vernetjeneste innenfor sitt ansvarsområde på Mongstad – jf rapportens pkt 5.1.6.

Frist for å etterkomme pålegges settes til 29.2.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


 

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77