Gå til hovedinnhold

Pålegg som varslet til Norsk Hydro og Prosafe etter alvorlig hendelse med personskade på Oseberg B

Norsk Hydro (Hydro) som operatør og Prosafe Drilling Services (Prosafe) som boreentreprenør får pålegg som varslet etter den alvorlige hendelsen i forbindelse med en løfteoperasjon på Oseberg B i april i år. Petroleumstilsynets (Ptils) gransking avdekket flere brudd på regelverket.


26. april 2005 ble en person truffet av et cirka 600 kilo tungt borerør som falt ned fra rørhåndteringskranen under flytting av rør på Hydros innretning Oseberg B. Personen fikk alvorlige hodeskader. Den direkte årsaken til ulykken er at et borerør som ble transportert med rørhåndteringskranen, løsnet fra magnetåket og traff en person i hodet.
Denne personen befant seg innenfor avsperret område. Under marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen ha medført dødsfall.

Ptil besluttet å granske hendelsen og ble i tillegg anmodet om å yte bistand til politiet. Vår gransking har definert en rekke bakenforliggende årsaker og avdekket flere brudd på regelverket. Se tidligere omtale (lenke).

Hydro og Prosafe får nå pålegg som tidligere varslet.

Pålegget til Hydro:
Selskapet pålegges å gjennomgå sine løfteoperasjoner på rørdekket på Oseberg B for å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at slike operasjoner utføres i tråd med regelverket.

Basert på gjennomgangen skal Hydro videre foreta undersøkelser for å klargjøre hvorvidt mangler avdekket på rørdekket på Oseberg, også gjør seg gjeldende på andre av selskapets innretninger - og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å utbedre disse.

I Hydros svar til Ptils varsel om pålegg og vår granskingsrapport, opplyses det at selskapet har utarbeidet plan for gjennomføring av tiltak og at mange av tiltakene er iverksatt. Ptil registrerer at noen av tiltakene har frist for ferdigstilling som går ut over fristen som gis i vårt pålegg. Vi forutsetter at Hydro gjennomgår sin plan for å bekrefte at disse går utover de tiltak som er nødvendige for å etterkomme pålegget. Vi ber om å få tilsendt den oppdaterte planen for å etterkomme pålegget når denne foreligger.

Frist for utarbeidelse av plan for å etterkomme pålegget er fire uker etter at pålegget er gitt. Frist for gjennomføring av tiltakene er 1.10.2005. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegget til Prosafe:
Prosafe pålegges å gjennomgå sine operasjoner på rørdekket på Oseberg B og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at slike operasjoner utføres i tråd med regelverkets krav.

Basert på gjennomgangen skal Prosafe gjøre undersøkelser for å klargjøre om mangler avdekket på rørdekket på Oseberg B, også gjør seg gjeldende på andre av Hydros innretninger der selskapet er involvert - og eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å rette på dette.

Av Prosafes svar på varselet om pålegg framgår det at selskapet har utarbeidet plan for iverksetting av tiltak og at mange av tiltakene alt er iverksatt. Vi registrerer at flere av de planlagte tiltakene ikke har tidsfrist for ferdigstilling. Ptil forutsetter at Prosafe gjennomgår planen for å bekrefte at ingen tiltak overskrider tidsfristen for å etterkomme pålegget. Vi ber om å få tilsendt den oppdaterte planen når denne foreligger.

Frist for ferdigstilling av plan som vil etterkomme pålegget, er fire uker etter at pålegget er gitt. Frist for ferdigstilling av tiltak er 1.10.2005. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Det forutsettes i pålegget til selskapene at Hydro og Prosafe skal samarbeide tett i denne saken. Tiltak som er felles eller delvis sammenfallende, skal samordnes, slik at det ikke oppstår misforståelser med tanke på roller og ansvar ved iverksetting av tiltakene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064