Gå til hovedinnhold

Pålegg som varslet til Diamond Offshore

Diamond Offshore som riggeier får pålegg som varslet etter kjettingutrausingen på Ocean Vanguard 14.12.2004. Eni Norge som operatør får ikke pålegget som ble varslet, fordi selskapet i sitt svarbrev til oss har identifisert årsaker og gjennomført tiltak som dekker forholdene som varselet om pålegg omfattet.


I forbindelse med gransking av kjettingutrausingen på Ocean Vanguard 14.12.2004 fikk både Diamond Offshore som riggeier og Eni Norge AS som operatør varsel om pålegg 20.5.2005.

I Eni Norge AS sitt svarbrev den 10.6.2005 blir resultater fra arbeidet med å identifisere årsakene til de påviste avvik beskrevet. Videre blir tiltak som Eni har gjennomført som en følge av dette uttrykt. Vi finner Eni sitt svar dekkende for de forhold som varsel om pålegg omfattet. På bakgrunn av dette velger vi å ikke gi det varslede pålegg.

Diamond Offshore tar i sitt svarbrev til Ptil det varslede pålegg til etterretning. Riggeieren pålegges derfor å

  • gjennomgå eget styringssystem og egen organisasjon for å identifisere årsaker til påviste avvik
  • utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for aktiviteter som skal hindre gjentakelse av denne typen avvik

Resultatene, herunder effekten av gjennomførte tiltak, skal presenteres for Ptil. Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064