Gå til hovedinnhold

Pålegg - restitusjon og hvile - Ekofisk og Eldfisk

Petroleumstilsynet pålegger ConocoPhillips å utarbeide planer med milepæler for gjennomføring av tiltak som sikrer at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på en forsvarlig måte på Ekofisk og Eldfisk.


Petroleumstilsynet kan ikke se at ConocoPhillips har dokumentert at personellet får nødvendig restitusjon og hvile når de deler lugar og skal sove samtidig. Vi er for øvrig klar over at Ekofisk og Eldfisk står overfor ulike utfordringer og at dette kan kreve forskjellige løsninger for de to feltene.

Forskning
Forskning har dokumentert en sammenheng mellom søvnmangel, omfanget av feilhandlinger og hyppighet av ulykker. Petroleumstilsynet forstår det slik at CoP er enig i konklusjonen fra nevnte forskning. CoP hevder imidlertid at personellet sikres tilstrekkelig restitusjon og hvile selv med stor grad av samsoving.

Vi viser i denne forbindelsen til resultatet av spørreskjemaundersøkelsen i prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel". Denne undersøkelsen viser en sammenheng mellom hvor uthvilt arbeidstakerne er i jobbsituasjonen og graden av samsoving. Vi kan ikke se at CoP har dokumentert at det motsatte er tilfelle på sine innretninger.

Vi har i tillegg sett en markert økning i antall uønskede hendelser på Eldfisk samtidig som aktivitetsnivået har økt. Sett i lys av ovennevnte, foreslår vi at CoP vurderer årsakene til denne økningen i uønskede hendelser, og om dette kan ha en sammenheng med forhold knyttet til restitusjon og hvile.

Vår konklusjon er at CoP ikke opererer i samsvar med regelverkets krav til restitusjon og hvile på de innretningene hvor det er høy grad av samsoving, jamfør aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid.

Pålegg
I overensstemmelse med varselet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid og styringsforskriftens § 9 om planlegging, pålegges ConocoPhillips å utarbeide planer med milepæler for gjennomføring av tiltak som sikrer at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette med bakgrunn i forventet aktivitetsnivå på alle faste og flyttbare innretninger.

Det skal utarbeides separate planer for Ekofisk og Eldfisk. Planene skal beskrive tiltakene med forpliktende tidspunkt for gjennomføring. Planene skal sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2004.

Fram til permanente tiltak er gjennomført, skal det settes i verk midlertidige tiltak, slik at kravet til restitusjon og hvile blir ivaretatt. Dersom dette ikke kan tilfredsstilles fullt ut gjennom de midlertidige tiltakene, skal det søkes om unntak, jamfør rammeforskriften § 59 om unntak. Planer for gjennomføring av midlertidige tiltak skal oversendes innen 1.10.2004. Ved eventuelle senere endringer av planene, skal vi holdes underrettet.

Pressekontakt iPetroleumstilsynet:
Inger Anda
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no