Gå til hovedinnhold

Pålegg om utlevering av opplysninger

Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt det nederlandske entreprenørselskapet NEM å utlevere dokumentasjon om betingelsene for inneleide arbeidstakere på Mongstad. Frist for å etterkomme pålegget er satt til 11. oktober 2008.


Under Ptils tilsynsbesøk på Mongstad 6. til 8. oktober 2008 framkom det at NEM benyttet innleide arbeidstakere fra ulike bemanningsforetak. Da selskapet ikke kunne dokumentere de ansattes betingelser – skriftlige arbeidsavtaler, lønnsavregninger og avtaler om dekning av utgifter til reise, kost og losji - ga Ptil 7. oktober muntlig varsel om pålegg for å få ut dokumentene. Varselet ble fulgt opp med skriftlig pålegg 8. oktober.

 

StatoilHydro er ansvarlig operatør av anlegget på Mongstad, mens Dong Energy er byggherre for energiverket som er under oppføring på området. Både StatoilHydro og Dong Energy har påseansvar for at leverandørene driver sin virksomhet i henhold til regelverket.

 

Hvis Ptil ikke har mottatt den etterspurte dokumentasjonen fra NEM innen fristens utløp, vil det fattes vedtak om stans av virksomheten, helt eller delvis, inntil pålegget er etterkommet - jf arbeidsmiljøloven § 18-8.

 

Allmenngjøringsloven

Allmenngjøringsloven gir Ptil myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Etter allmenngjøringsloven § 8 fører Ptil tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak om allmenngjøring, blir overholdt. Enhver som er underlagt tilsyn etter bestemmelsene skal, når Ptil krever det og uten hinder av taushetsplikt, framlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Ptil kan anmelde overtredelser til politiet.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064