Gå til hovedinnhold

Pålegg om stans etter flere dykkerhendelser

Som følge av flere hendelser ved bemannede undervannsoperasjoner (BUO) på Alvheimfeltet den senere tid har Petroleumstilsynet gitt operatør Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) direkte pålegg om å stanse dykkeraktivitetene umiddelbart.


Det direkte pålegget til Marathon om å stanse alle BOU-aktiviteter ble gitt i et møte i Petroleumstilsynet 14. september. I tillegg pålegges Marathon å undersøke og granske hendelsene og identifisere, iverksette og verifisere nødvendige tiltak før BUO blir gjenopptatt.

Frist for å etterkomme pålegget er satt til 2. oktober 2006. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Bakgrunn
Petroleumstilsynet har totalt fått melding om fem alvorlige BUO-hendelser der Technip Offshore Norway og innretningen DSV Wellservicer har vært entreprenør for dykkeoperasjonene, med Marathon som operatør.

Tre hendelser er knyttet til reservegass-system (SLS - secondary life support unit), som bæres på ryggen og gir dykkeren pusteluft i 10 minutter i tilfellet normal pustelufttilførsel svikter.

Ved to tilfeller ble det unnlatt/glemt å tilføre SLSen en kalkboks som skal rense pustegassen for karbondioksyd. Mangel på denne ville ha medført alvorlige problemer og bringe dykkeren i en farlig situasjon dersom han skulle ha behov for reservegass. Den tredje hendelsen på SLS innebar at pusteslanger på dette utstyret ble ødelagt under dykket.

To hendelser er knyttet til krafttilførsel til dykkefartøyet hvor fartøyet mistet kraft fra flere generatorer, som innebærer tap av barrierer.

Det har også vært utilfredsstillende rapportering av flere av disse hendelsene til Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet har ved to anledninger (17. august og 6. september) hatt møte med Marathon der enkelthendelser med bemannede undervannsoperasjoner ble gjennomgått.

Med bakgrunn i hendelsene finner vi grunn til å stille spørsmål ved om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre videre BUO - derfor pålegget som innebærer øyeblikkelig stans.

Dykkeraktiviteter på norsk sokkel
Det er nedlagt mye arbeid og brukt mye ressurser på å bringe dykking på norsk sokkel på et sikkerhetsmessig høyt nivå.

Det har ikke vært rapportert personskader eller nestenulykker knyttet til dykkeraktiviteter på norsk sokkel de to foregående årene.

Det har heller ikke vært dødsfall på norsk sokkel i forbindelse med dykkeraktivitet siden 1987.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no