Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med teknisk sikkerhet på Yme

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 9.-11.12.2008 tilsyn med bygging av Yme MOPUstor innen fagområdet teknisk sikkerhet. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Talisman Energy Norge AS (TENAS) pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet ble gjennomført på byggeverkstedet i Abu Dhabi. Vi fokuserte spesielt på følgende områder:

  • Systemer for brannbekjempelse.
  • Passiv brannbeskyttelse og brannskiller.
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer.

Lenke til tilsynsrapporten med varsel om pålegg

Pålegget til TENAS lyder som følger:
Med hjemmel i rammeforskriften § 5 og § 58 samt styringsforskriften § 3 pålegges Talisman Energy Norge AS å se til at prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å styre aktiviteten med påføring av passiv brannbeskyttelse på Yme MOPUstor, jf. rapportens kapittel 5.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.2.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av pålegget. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til Ptil.

TENAS skal gjøre vedtaket kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombudene, jf. § 18-6 åttende ledd i arbeidsmiljøloven.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |