Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med teknisk integritet for bærende konstruksjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14. – 30.5.2008 tilsyn med BP Norge AS (BP) sin ivaretakelse av teknisk integritet for bærende konstruksjoner på Valhall og Ula. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi tidligere gitt BP varsel om pålegg.


Formålet med tilsynet var å verifisere at BP har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt på aldrende innretninger, og at BP har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner, slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

Lenke: Varsel om pålegg etter tilsyn med BPs ivaretakelse av teknisk integritet for bærende konstruksjoner på Valhall og UIa.

I overensstemmelse med varselet har vi gitt BP følgende pålegg:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold pålegges BP Norge AS å dokumentere at konstruksjonenes integritet på Valhall, Ula, Hod og Tambar ivaretas slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1. april 2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Kontaktinformasjon:
Kristin Hoffman, pressekontakt
E-post kristin.hoffmann@ptil.no | Telefon 51 87 61 96