Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med styring av hygiene, renhold og arbeidsmiljø i forpleining

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet i Rogaland (Htil) har i perioden 18.4.2007-29.1.2008 ført tilsyn med blant annet Trinity International Services Group – Norway Operations (Trinity). Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi tidligere gitt Trinity varsel om pålegg.


Tilsynet var rettet mot styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for de ansatte i forpleining i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Lenke: Varsel om pålegg etter tilsyn med renhold, hygiene og arbeidsmiljø

Trinity har presentert en plan for å etterkomme punktene i det varslede pålegget og oversendt  kopi av avtale med Lund Bedriftshelsetjeneste. Vi anser dermed punktet om å knytte til seg nødvendig arbeidsmiljøkompetanse for å være oppfylt. For øvrig i overensstemmelse med varslet har vi gitt følgende pålegg:
 
Med hjemmel i styringsforskriften§ 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak pålegges Trinity Nordic AS å sikre at styring av arbeidsmiljø ivaretar krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet for deres ansatte i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ihht norsk helse-, miljø- og sikkerhetslovgiving.

Dette innebærer at Trinity må

  • oppdatere og implementere sitt styringssystem for norsk sokkel for å ivareta norske krav
    til systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet - jf rapportens kapittel 5.1.1 og
  • opprette arbeidsmiljøutvalg -  jf rapportens kapittel 5.1.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15. juli 2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064