Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø i ConocoPhillips

I perioden 10.11.-26.11.2004 førte vi tilsyn med styring av arbeidsmiljø i ConocoPhillips. På grunn av flere funn under tilsynet har vi 24.1.2005 gitt selskapet varsel om pålegg.


Vi har mottatt og gjennomgått kommentarene fra ConocoPhillips til varselet om pålegg og svaret på rapporten, datert 10.2.2005, samt forpliktende tidsplan for gjennomføring av tiltak, datert 8.4.2005.

Etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon anser vi kravet om etablering av spesifikke krav til arbeidsmiljø i drift som innfridd.

Utover dette ser vi ikke at situasjonen er vesentlig endret i forhold til da varslet om pålegg ble gitt, selv om den mottatte tidsplan kan inngå som en del av ConocoPhillips planer for å innfri andre del av pålegget.

På bakgrunn av dette gis derfor følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 20 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges ConocoPhillips Skandinavia AS å sikre tilstrekkelige ressurser med relevant, spesifikk arbeidsmiljøkompetanse, samt bruk av denne kompetansen på en systematisk måte i oppfølgingen av arbeidsmiljøet.

Pålegget omfatter også å gjennomføre tiltak for å forbedre forståelsen i organisasjonen for at arbeidsmiljø skal håndteres med tilsvarende systematikk som andre HMS-elementer.

ConocoPhillips Skandinavia AS pålegges videre å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljø for egne og entreprenøransatte, herunder:

  • Etablering av rutiner for systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø opp mot krav, jf styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser og styringsforskriften § 17 om analyse av arbeidsmiljøet, jf punkt 5.1.2 i rapporten.

  • Forbedring av systematikk for identifisering, risikovurdering og håndtering av avvik fra regelverk og interne krav, jf styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf punkt 5.1.3 og 5.1.4 i rapporten.

  • Systematisk oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger og prioritering av forbedringstiltak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging, styringsforskriften § 22 om forbedring og rammeforskriften § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, jf punkt 5.1.5, 5.1.6 og 5.1.8 i rapporten.

  •  

Vi vil ta initiativ til et oppfølgingsmøte med ConocoPhillips for nærmere utdypning av de tiltak selskapet må gjennomføre for å innfri pålegget. Frist for utarbeidelse av planer for å etterkomme pålegget settes til tre uker etter at dette møtet er gjennomført.

Planene med konkrete beskrivelser av tiltak og frister for gjennomføring, skal oversendes Petroleumstilsynet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi ønsker å presisere at pålegget vedrørende arbeidsmiljøkompetanse er spesifikt knyttet til den totale ressurssituasjonen i selskapet innen dette området, samt bruken av tilgjengelig arbeidsmiljøkompetanse. Det ikke er stilt spørsmål ved enkeltpersoners kompetanse.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er fire uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til Petroleumstilsynet. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vi har bedt om at selskapet gjør pålegget kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombudene, jamfør § 77 i arbeidsmiljøloven.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064