Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i november/desember 2009 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) og entreprenørene Fabricom AS (Fabricom) og IKM Gruppen AS (IKM) sin identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Eldfisk. De tre selskapene har nå fått pålegg i samsvar med tidligere varsel.


Lenke: Varsel om pålegg til CoPSAS, Fabricom og IKM

CoPSAS har fått følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven  § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første og andre ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges ConocoPhillips å:
• Vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2), herunder se til at IKM Testing og Fabricom fremlegger forpliktende og tidfestede planer for risikoreduserende tiltak, inkludert opplæring for sine entreprenører
• Se til at det gjennomføres nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket. Dette innebærer å se til at det gjennomføres kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold for entreprenørgrupper– jf rapportens pkt 5.1.4

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt Fabricom følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven  § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges Fabricom å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

  • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.1
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.2
  • Forpliktende plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt IKM følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, aktivitetsforskriften §§ 20 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø og 41 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges IKM Testing å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

  • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.1
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.2
  • Forpliktende plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/972

,
E-post: |