Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Norne

Statoil pålegges å implementere en norm for løfteoperasjoner på Norne slik at den oppfyller regelverkskravet.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i februar 2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Norne. Ptil registrerte avvik og gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art og ga Statoil et varsel om pålegg datert 25.5.2005 (se lenkeboks).

I sitt svarbrev ber Statoil om utsettelse av tidsfrist for pålegget fra 1.august til 31. oktober 2005. På bakgrunn av likebehandling i tilsynssammenheng, finner vi ikke grunnlag for å kunne imøtekomme anmodningen, med unntak av den delen som omhandler kompetanse og opplæring.

Vi minner i denne sammenheng om at den nye revisjonen av NORSOK R003N var endelig godkjent i juli 2004.

Pålegget gis derfor som følger:
Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner, rammeforskriften § 18 om dokumentasjon, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Statoil ASA å implementere en norm for løfteoperasjoner om bord, slik at den oppfyller kravet i § 83 sammenholdt med anbefalt norm som er NORSOK R003N, rev 2, jamfør rapportens kapittel 5.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.8.2005 med unntak av implementering av en norm for kompetanse og opplæring, hvor fristen settes til 31.10.2005.

Vi ber om å bli informert når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064