Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med løfteoperasjoner og løfteinnretninger på Grane

Norsk Hydro pålegges å implementere en norm for løfteoperasjoner på Grane slik at den oppfyller regelverkskravet.


Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25.-28.1.2005 tilsyn med Norsk Hydros (NH) styring med løfteoperasjoner og tekniske forhold ved løfteinnretninger og løfteredskap på produksjonsinnretningen Grane. Summen av påviste avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket førte til at vi ga NH et varsel om pålegg (ref. nett-artikkel 19.5.2005).

I Norsk Hydros svar på varselet om pålegg, datert 2.6.2005, har det ikke framkommet nye opplysninger som endrer vår vurdering. Som varslet gir vi derfor følgende pålegg.

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner, rammeforskriften § 18 om dokumentasjon, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Norsk Hydro å implementere en norm for løfteoperasjoner om bord, slik at den oppfyller kravet i § 83 sammenholdt med anbefalt norm som er NORSOK R-003, rev 2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.7.2005. Vi ber om å bli informert når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no