Gå til hovedinnhold

Pålegg etter kollisjon mellom Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4-W

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) pålegg etter kollisjonen mellom fartøyet Big Orange XVIII og innretningen Ekofisk 2/4-W på Ekofiskfeltet 8. juni 2009.


Kollisjonen medførte skader både på 2/4-W (innretning, bro og brønnutstyr) og fartøyet, og hadde et storulykkespotensial.

Lenke: Granskingsrapport etter kollisjon mellom Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4-W

Hendelsen er kategorisert som en storulykke basert på at hendelsen satte en innretnings integritet  i fare. Det var og et potensial for storulykke hvor flere personer kunne ha fått alvorlig personskade eller omkommet.

I overenstemmelse med Ptils tidligere varsel om pålegg har vi gitt følgende pålegg til COPSAS:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. rammeforskriften § 38 om overvåking av sikkerhetssoner og styringsforskriften § 22 om forbedring, pålegges ConocoPhillips Skandinavia AS å:

  • innføre tiltak som sikrer overvåking og kontroll med fartøy som skal entre og er inne i sikkerhetssone, og at pålagte sjekkpunkter er utført før fartøy gis tillatelse til entring,
  • sørge for at forslag til forbedringstiltak fra egen intern granskingsrapport blir innarbeidet i en forpliktende og tidfestet plan med ansvarlig for gjennomføring.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg":
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064