Gå til hovedinnhold

Pålegg etter hydrokarbonlekkasje på Statfjord A

Lørdag 24. mai 2008 oppsto en hydrokarbonlekkasje i ett av skaftene til Statfjord A-innretningen i Nordsjøen. Hendelsen kunne etter vår vurdering under marginalt endrede omstendigheter ha utviklet seg til å bli en storulykke. Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt pålegg til StatoilHydro, Industrikonsult AS (IK) og Aker Solutions AS (Aker).


Lenke til mer informasjon: Gransking etter hydrokarbonlekkasje i utstyrsskaftet på Statfjord A

Vi har gitt følgende pålegg til StatoilHydro:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å gjennomgå rutiner for tilsvarende arbeidsoperasjoner, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.11.2008.

Selskapet skal videre gjennomgå og vurdere sin styring av modifikasjonsprosjekter for å identifisere og gjennomføre ytterligere tiltak for å forbedre styringen av disse. Dette skal gjennomføres innen 1.12.2008.

Iverksatte tiltak skal følges opp og måles for å sikre at ønsket effekt oppnås. Arbeidet skal ta hensyn til men ikke begrenses av vår granskingsrapport etter hendelsen.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt følgende pålegg til IK:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Industrikonsult AS å identifisere og gjennomføre tiltak for å forbedre sin styring av aktiviteter, inkludert etterlevelse av gjeldende krav til utvikling og kvalifisering av utstyr og metoder, sikring av nødvendig kompetanse hos ledende og utførende personell og identifisering og håndtering av risiko forbundet med gjennomføring av oppdrag.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2008.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt følgende pålegg til Aker:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Aker Solutions å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets styring av modifikasjonsoppdrag, inkludert identifisering av risiko og bruk av informasjon om risiko i planlegging og gjennomføring av risikofylte arbeidsoperasjoner, deriblant valg av arbeidsmetoder og utstyr og oppfølging av underleverandører.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2008.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

,
E-post: |