Gå til hovedinnhold

Pålegg etter hendelse med dødelig utfall på Saipem 7000

12. august 2007 omkom en filippinsk sjømann på løftefartøyet Saipem 7000 på Tordisfeltet, der StatoilHydro er operatør. Etter vår gransking av hendelsen fikk StatoilHydro varsel om pålegg. Vi har nå gitt selskapet pålegg.


I brev datert 23.11.2007 har StatoilHydro kommentert vårt varsel. Vi har vurdert selskapets kommentarer, men kan ikke se at det fremkommer vesentlig ny og relevant informasjon i saken.

I overensstemmelse med varselet har vi gitt følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 5 om påseplikt jf. rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å utarbeide og gjennomføre en plan for å følge opp de avvikene som fremkommer under kapittel 5 i tidligere oversendt granskingsrapport. jf. rapportens pkt 5.1.7 om mangelfull oppfølging fra operatør.

Frist for å utarbeide planen er 31. januar 2008. Frist for å gjennomføre planen settes til neste inntak av løftefartøy. Vi skal ha melding når plan er utarbeidet.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no