Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av livbåthendelser på Veslefrikk B og Kristin

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking av livbåthendelser på Veslefrikk B og Kristin i desember 2008 og januar 2009 avdekket flere brudd på regelverket. Som følge av dette har vi gitt pålegg som tidligere varslet til StatoilHydro.


Ved test av fritt-fall-livbåter av type FF1000S på innretningene Kristin og Veslefrikk B i desember 2008 og januar 2009, ble det avdekket problemer med å løse ut livbåtene.

Hendelsene førte til at livbåtene av denne typen på begge innretningene ble tatt ut av drift 7. januar 2009, med etterfølgende nedbemanning på Veslefrikk B, og nedbemanning og produksjonsstans på Kristin.

Les mer: Varsel om pålegg etter gransking av livbåthendelser (lenke)

Med bakgrunn i granskingsrapporten gir vi StatoilHydro følgende pålegg:

Med hjemmel i innretningsforskriftens § 4 om utforming av innretninger, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro ASA å skifte ut utløsningsarrangementet for fritt-fall-livbåt FF1000S.

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro ASA å sikre at styring av livbåtprosjekter er i henhold til regelverkets krav.

Med hjemmel i styringsforskriftens § 5 om interne krav og innretningsforskriftens § 43 om evakueringsmidler, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro ASA å etablere interne krav og spesifikasjoner for livbåtsystemer.

Med hjemmel i aktivitetsforskriftens § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, bokstav d), og innretningsforskriftens § 4 om utforming av innretninger, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro ASA å gjennomføre en helhetlig vurdering av alle livbåtsystemer som er i bruk på selskapets innretninger på norsk sokkel.

Arbeidet skal ta hensyn til men ikke begrenses av vår granskingsrapport etter hendelsene.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.11.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064