Gå til hovedinnhold

Øvrige hovedtrekk 2003


Restitusjon og hvile
Håndheving av Aktivitetsforskriftens § 31, om restitusjon og hvile, har vært en krevende oppgave i 2003 og vil være det også i 2004.

Både HMS-regelverket og Stortingsmelding nr. 7 - Om helse miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - fokuserer i større grad enn før på arbeidstakerne mulighet til uforstyrret søvn. Målet er å sikre kvalifisert restitusjon og hvile for å redusere faren for feilhandlinger som kan føre til ulykker, samt uheldige fysiske og psykiske belastninger for den enkelte arbeidstaker.

Endringsprosesser
Oppfølging av endringsprosesser som pågår i industrien, var et prioritert område i 2003 og vil fortsatt være det i 2004. Myn­dig­hetene er åpne for at industrien organiserer virksomheten på nye måter. Oppmerksomhet er derfor først og fremst rettet mot hvordan slike prosesser ­styres med tanke på hvordan de innvirker ­­på HMS-­forhold på kort og lang sikt, og arbeidstakernes involvering i disse
prosessene.

Eksempler på endringsprosesser som Ptil vil føre tilsyn med, er

  • organisering av virksomheten på innretninger som nærmer seg sluttfasen og på innretninger med såkalt lavbemannet drift,
  • fjerning av innretninger etter endt produksjonsfase,
  • nye konsepter for oppgavefordeling mellom land og til havs, blant annet drift og overvåkning av innretninger fra land,
  • endrede beslutningsmønster blant annet gjennom nye kontrakter, nye aktører og økt internasjonalisering av beslutningsprosessene.

Samsvarsuttalelse (SUT)
Ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) ble innført i 2000 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004.

Etter søknad fra reder eller eier av en flyttbar boreinnretning, avgir Petroleumstilsynet uttalelse om at en innretning med teknisk utstyr og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i det norske sokkelregelverket.

Hensikten er å unngå unødvendig dobbeltarbeid for å kontrollere og dokumentere samsvar med regelverket for boreinnretninger når disse påtar seg nye oppdrag.

Denne gevinsten kommer så vel myndighetene som næringen til gode. Samtidig oppnår rederne/eierne bedre forutsigbarhet med hensyn til bruk av inn­retningen på norsk sokkel.

Ordningen er blitt svært positivt mottatt i næringen.