Gå til hovedinnhold

Oversikt over faglige rapporter i regi av Ptil


Rapporter utarbeidet av eller utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet:

Årlige rapporter/publikasjoner:

2007:

Brønnintegritet i forbindelse med CO2-injeksjon (engelsk)

Rapport etter spørreskjemaundersøkelse: "Borers arbeidssituasjon"

Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker, vedlikeholdsstatus og utfordringer

Kartlegging av lønn, arbeidsvilkår og HMS-forhold for utenlandske ansatte

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger og skiftarbeid

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten offshore

Rapport om grunn gass

Rapport om gassutslipp under vann

2006:

Rapport om teknologistatus for ikke-metalliske materialer inkludert sammenføyning

Risikoreduksjonsprosesser (ALARP) i petroleumsnæringen - gjennomgang av selskapenes dokumentasjon og praksis

Studie av brønnintegritet på norsk sokkel

Brudd i ankerløkker

2005:

Forankring av innretninger på norsk sokkel

Lekkasje i forbindelse med kabeloperasjoner

Human Factors i bore- og brønnoperasjoner

Årsakssammenhenger - uønskede hendelser med offshorekraner

Dykking - norsk sokkel

2004:

Verneombudet offshore

Robust materialvalg

Arbeidstakermedvirkning

2003 og tidligere:

Løft for forpleining (2003)

Rapport om organofosfater (2003)

NSOAF-rapporter

NSOAF-revisjon for flyttbare innretninger: "Contract management related to third party equipment, supervision and training" (2003/2004)

Felles revisjoner av flyttbare innretninger (NSOAF - 2003)