Gå til hovedinnhold

Orienteringer om endringer i nytt og gjeldende regelverk

Likelydende brev: I arbeidet med fastsettelsen av nytt felles, helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg er det identifisert enkelte behov for endringer som må innarbeides i gjeldende regelverk, med virkning fra årsskiftet.


Et likelydende brev er et brev med likt innhold som sendes til alle, eller til utvalgte grupper av aktørene i petroleums-virksomheten, avhengig av hvem innholdet er relevant for.

Det kan dreie seg om en veiledning vedrørende regelverksbestemmelser, annen viktig informasjon, eller anmodning om at visse tiltak gjennomføres.

Mer informasjon om likelydende brev

 

Petroleumstilsynet (Ptil), Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Helsedirektoratet (Hdir) har gjennomført høring av nytt felles, helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg. Høringen omfattet seks forskrifter med veiledninger, som er oversendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med anmodning om fastsettelse.

I forbindelse med høringen og under arbeidet med fastsettelsen ble det identifisert enkelte behov for endringer – i hovedsak som resultat av oppdatering av dokumenter som vi viser til i vårt regelverk. Noen av disse endringene vil også måtte innarbeides i gjeldende regelverk, med virkning fra årsskiftet.

De aktuelle endringene redegjøres for i det følgende, og oversendes herved til orientering for Regelverksforums medlemmer.

Ptil vil foreta følgende endringer:

 

1. Henvisning til ny forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger fra Sjøfartsdirektoratet

Denne forskriften, ”ankringsforskriften 09”, trådte i kraft 1.9.2009. For innretninger som har fått maritimt sertifikat i henhold til tidligere ankringsforskrift, gjelder den nye ankringsforskriften 09 (med unntak av § 14 og § 16) først ved fornyelse av sertifikatet, jf. ankringsforskriften 09 § 1(2). I Sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 2.7.2008 ble det vist til at Petroleumstilsynet har bidratt til utformingen av ny ankringsforskrift, og det ble signalisert fra Petroleumstilsynet at det vil bli henvist til den nye ankringsforskriften i petroleumsregelverket.

Sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 2.7.2008, som presenterer endringene og konsekvensene av ankringsforskriften 09, er vedlagt det likelydende brevet.

1.1. Nytt regelverk
Henvisning inntas i ny innretningsforskrift § 63 og ny aktivitetsforskrift § 90.

1.2.Gjeldende regelverk
Henvisning inntas i innretningsforskriften § 64 om forankring, fortøyning og posisjonering, og gjøres gjeldende fra årsskiftet sammen med øvrige årlige endringer.

 

2. Anbefalt bruk av DNV-OS-E406 som norm for utforming av fritt-fall-livbåter.

Regelverket har en stund vært uten henvisning til norm når det gjelder utforming av fritt-fall livbåter etter at henvisningen til sjøfartsregelverket ble fjernet for en stund siden. Siden den gang har det vært arbeidet med å utvikle ny norm og DNV-OS-E406 Design of Free Fall Lifeboats (2009) har blitt utgitt.

Vi vil henvise til denne standarden som norm for utforming av fritt-fall-livbåter og anser dette som uproblematisk i og med at næringen har støttet utvikling av denne standarden.

2.1. Nytt regelverk
Anbefaling av DNV-OS-E406 inntas i veiledningen til ny innretningsforskrift § 44 om evakueringsmidler.

2.2.Gjeldende regelverk
Anbefaling av DNV-OS-E406 inntas i veiledningen til innretningsforskriften § 43 om evakueringsmidler og gis virkning fra årsskiftet.

 

3. Anbefalt bruk av ny NORSOK N-006

Det er utgitt ny NORSOK N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures. Denne standarden er anerkjent som norm av Petroleumstilsynet og akseptert av næringen. Standarden viderefører de prinsipper som ligger til grunn i dagens regelverk vedrørende levetidsutvidelse for konstruksjoner.

Bruk av NORSOK N-006 som norm, gjør at veiledningstekst kan tas ut fordi dette nå er dekket av standarden.

3.1. Nytt regelverk
Anbefaling inntas i veiledningen til ny styringsforskrift § 26 om innhold i søknad om samtykke.

 

4. Bruk av ny forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, som norm.

Den nye forskriften trådte i kraft 8. juni 2009. Fra samme tid ble forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare, forskrift 27. februar 2004 nr. 490 om brannfarlig og trykksatt stoff, forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina og lignende) og forskrift 24. februar om transport av petroleum i rørledning over land opphevet.

For reaksjonsfarlig stoff gjelder den nye forskriften fra 1. oktober 2009, jf. forskriften § 26. Endring skjer derfor for å oppdatere nytt regelverk i henhold til dette.

4.1. Nytt regelverk
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, tas i bruk som norm i veiledningen til ny teknisk og operasjonell forskrift § 7 om anlegg, systemer og utstyr.

 

5. Henvisning til forskrift av 22.januar 2007 nr.89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon.

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr (dvs. forskrift av 2. januar 1996 nr.3) ble opphevet pr. 20.7.2007, og samme dato erstattet av forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon (dvs. forskrift av 22. januar 2007 nr. 89).

5.1. Nytt regelverk
I den nye innretningsforskriften § 77 er det henvist til den gamle forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr av 1996. Henvisningen i ny innretningsforskrift § 77 oppdateres derfor med korrekt tittel på ny forskrift, og tilsvarende oppdatering gjøres i referanselisten i veiledningen til ny innretningsforskrift.

5.2.Gjeldende regelverk
I den gjeldende innretningsforskriften § 78 er det henvist til den gamle forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr av 1996. Henvisningen i innretningsforskriften § 78 oppdateres derfor med korrekt tittel på ny forskrift, og tilsvarende oppdatering gjøres i referanselisten i veiledningen til gjeldende innretningsforskrift. Endringen gjøres gjeldende fra årsskiftet, sammen med øvrige årlige endringer.

 

6. Henvisning til ny forskrift 10.september 2009 nr. 1173 om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

Det er fastsatt ny forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste som skal tre i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21.april 1994 nr. 333 om verne- og helsepersonale.

Den nye forskriften har vært på høring og er fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven, og vil gjelde alle som er underlagt arbeidsmiljøloven – også på Petroleumstilsynets myndighetsområde.

Henvisning til den nye forskriften vil bli innarbeidet, og henvisninger til den gamle forskriften vil tilsvarende bli fjernet. Dette gjelder for både nytt regelverk og gjeldende regelverk.

 

7. Endring i referanselister.

7.1 Nytt regelverk
Referanselistene i veiledningene i nytt regelverk oppdateres i henhold til ovennevnte endringer.

7.2 Gjeldende regelverk.
Referanselistene i veiledningene i gjeldende regelverk oppdateres i henhold til ovennevnte endringer.
 

 

Journal 2004/1266
 

Kontaktinformasjon
Annika Svanevik, juridisk rådgiver
Epost: annika.svanevik@ptil.no