Gå til hovedinnhold

Organofosfater – en trussel mot arbeidstakernes helse?

Det var spørsmålet som ble stilt da 35 representanter for partene i arbeidslivet, berørte organisasjoner, forskningsmiljøer og myndighetene møttes til en rundebordskonferanse i OD 3. juni.


Bakgrunnen for konferansen er mistanker om alvorlige helseeffekter knyttet til bruk og håndtering av organofosfater som blant annet finnes i hydraulikk- og turbinoljer. Saken er tatt opp i ">Sikkerhetsforum, og det har vært store oppslag i media den senere tid. Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har vært en sentral pådriver og informant i saken.

Konferansen kom i stand etter initiativ fra Oljedirektoratet (OD) og Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) med faglig støtte fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Fra venstre: Uno Abrahamsen
i Direktoratet for arbeids-
tilsynet (DAT), Halvor Erikstein
i Oljearbeidernes Fellessammen-
slutning (OFS) og Sigvart
Zachariassen i Oljedirektoratet.

- Vi ønsket å bringe sammen alle involverte parter for å gjennomgå status i saken og diskutere videre oppfølging både fra myndighetene og fra næringen, men også fra forskningsmiljøenes side. Vi tror det er viktig at det tidlig skapes en felles forståelse av sakskomplekset, og at dette kan være grunnlaget for gode relasjoner og gode prosesser i det videre arbeidet, sier sjefingeniør i Oljedirektoratet, Sigvart Zachariassen. Sammen med seksjonsleder Uno Abrahamsen i DAT initierte og ledet han konferansen

Hvordan fungerte en så vidt bredt sammensatt gruppe?
- Det var en åpen og konstruktiv dialog blant deltakerne, og det ble gitt en mengde innspill som kan tas videre i oppfølgingsarbeidet. Det er mitt inntrykk at alle deltakerne fikk anledning til fremme sine synspunkter i en åpen og lyttende atmosfære, sier Zachariassen.

Hvilke problemstillinger ble belyst og hvilke anbefalinger kom ut av konferansen?
Det var for det første enighet om å ha fokus på kortsiktige tiltak knyttet til sikker håndtering av organofosfater og få fram beste praksis for håndtering av produkter som inneholder denne type tilsettingsstoffer.

Deltakerne var videre opptatt av at enkeltpersoner som har mistanker om at eksponering for organofosfater kan ha skadet deres helse, får en kvalifisert og fortrinnsvis standardisert medisinsk undersøkelse. Arbeidsmiljøskaddes landsforening har, i samarbeid med Dagbladet, opparbeidet en liste med ca 200 personer som har slike mistanker. STAMI, i samarbeid med de arbeidsmedisinske miljøene, vil utarbeide retningslinjer for denne type undersøkelser. Forskningsmiljøene på sin side har stor interesse av å kunne utnytte informasjon fra den aktuelle gruppen til å kunne belyse eventuelle sammenhenger mellom organofosfater og helseskader

Det var også enighet om at prosjektering av utstyr med hydraulikksystemer og utbedring av disse må gis spesiell oppmerksomhet. Det ble blant annet gitt gode eksempler på utvikling av nye, lukkede systemer for testing av væsker, som ellers kan representere en betydelig eksponering.

Behovet for å utvikle personlig verneutstyr som er både sikkert og brukervennlig, ble også påpekt.

Hvor ligger hovedansvaret for å få i stand slike prosesser?
Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare fra kjemikalier i arbeidsmiljøet. Dette er entydig beskrevet både i arbeidsmiljøloven og i kjemikalieforskriften.

Denne saken illustrerer at selskapene må forbedre sine systemer for risikovurderinger og styring av kjemikalier i virksomheten. Det er ting som tyder på at maskevidden til eksisterende systemer ikke er tilstrekkelig til å unngå problemer som vi nå ser med organofosfater.

Hvilken rolle spilte industrien på konferansen?
Industrien var representert på konferansen, men ikke så bredt som vi ønsket. Dette er selvsagt synd ut fra det ansvaret som regelverket har pålagt dem. Vi har imidlertid forventninger til at de vil være aktive bidragsytere ikke bare når det gjelder kortsiktige tiltak for å sikre forsvarlig arbeidspraksis, men også når det gjelder mer langsiktig forskningsinnsats. Erfaring viser også at initiativ fra industrien på dette området utløser offentlige midler.

Statsråd Victor Norman har gått ut i media og lovet aksjon. Hva med myndighetenes rolle i det videre arbeid?
- Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) var representert på konferansen og både AT og OD vil ha et nært samarbeid med departementet i saken og vil også være rådgivere for departementet. Vi har en klar oppfatning av at departementet gir saken prioritet og at de aktivt vil følge opp problemstillingen.

Myndighetene har forøvrig både en pådriver- og en tilsynsrolle i det videre arbeid. Dette betyr at vi vil ivareta det langsiktige fokuset ved å være pådrivere for forsknings- og utredningsaktiviteter, men vi vil også følge opp problemområdet gjennom vårt kontinuerlige tilsyn med helse, miljø og sikkerhet i industrien både til lands og til havs.

Det er naturlig at myndighetene fortsatt vil involvere partene i videreføring av dette arbeidet. Når det gjelder petroleumsindustrien, vil Sikkerhetsforum fortsatt være en sentral arena for oppfølging. Det er videre naturlig å forvente at utviklingen av denne saken vil bli reflektert i den neste Stortingsmeldingen om HMS i petroleumsindustrien, som vil foreligge i 2005.

Hvordan ser du på forskningsmiljøenes videre engasjement i saken?
Det var enighet på konferansen, som hadde representanter fra de tyngste fagmiljøene på området, om at miljøet i Norge ikke er større enn at en må søke å identifisere ressursene i de ulike forskningsmiljøene og få til et samarbeid på området. Konferansen ga også en klar invitt til forskningsmiljøene om å komme på banen med forslag til prosjekter.

I denne sammenheng håper vi at AAD også vil stimulere til en innsats innenfor rammen av de midlene som allerede er allokert til HMS-forskningen med basis i St meld nr 7 om HMS i petroleumsvirksomheten.

Problemstillingen omkring organofosfater ble reist fra arbeidstakerhold. Opplevde du at disse representantene ble hørt på konferansen?
Ja, det har jeg en klar oppfatning av at de gjorde. De fikk også god respons fra de øvrige deltakerne og ble gitt honnør for å ha vært pådrivere i denne saken, sier Zachariassen.