Gå til hovedinnhold

Oppsummering etter tilsyn med integritet og håndtering av slipjoint på flyttbare boreinnretninger

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i 2008 og 2009 tilsyn med boreentreprenører med flyttbare boreinnretninger (halvt nedsenkbare boreinnretninger) på norsk sokkel.


Tilsynet var knyttet til utfordringer i forbindelse med lekkasjer på slipjoint pakningen, og problemstillinger ved bruk av manuell håndtering og bruk av ridebelte ved oppkobling av choke og kill linjene til slipjoint.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil erfarer at det stadig rapporteres om hendelser der en har lekkasje i pakningselement på slipjoint pakning (teleskop pakning).

Vi viser til vår hovedprioritering vedrørende forebygging av skader på ytre miljø, og krav i regelverket, ref. aktivitetsforskriften § 76 om brønnbarrierer.

Vår erfaring er at det ved nybygg og oppgraderinger fremdeles planlegges for bruk av ridebelte og manuelle operasjoner ved innfesting av choke og kill linjene med gooseneck til slipjoint.

Vi viser også til vår hovedprioritering vedrørende oppfølging av risikoutsatte grupper og krav i regelverket ref. innretningsforskriften § 4 om utforming av innretninger og aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å kartlegge hvordan aktørene ivaretar kravet til barrierer i forbindelse med utslipp fra slipjoint, samt til aktørenes oppfølging og forbedring i denne sammenheng. I tillegg var målet å kartlegge graden av manuell operasjon i forbindelse med innfesting av choke og kill linjene med gooseneck til slipjoint.

Resultat av tilsynet
Det er fortsatt utstrakt bruk av ridebelte og manuelle operasjoner ved innfesting av kill og choke linjene med gooseneck til slipjoint, selv om de nyeste innretningene har mye fjernoperert utstyr installert.

Videre ser vi at manuelle operasjoner er flere ganger så tidkrevende som de fjernopererte, og at manuelle løsninger kan medføre lang eksponering av personell i ridebelteoperasjon.

Når det gjelder slipjoint pakningselementene, så er det relativt liten forskjell på utstyret på innretningene. De største forskjellene er på styringssystemene for operering og trykksetting av pakningene. Nivåene av redundans for eventuelle tap av trykk, viser store forskjeller på systemene.

Det kom fram at det er få designendringer som er utført på denne typen utstyr de siste 30 årene. Vårt inntrykk er at det ikke er originalleverandørene av utstyret, som har vært mest aktive med utvikling av fjernopererte løsninger og styringssystemer for pakningselementene.
 
Det kom fram under tilsynet, at det var lite erfaringsoverføring fra og kjennskap til hendelser som hadde skjedd med tilsvarende utstyr, samme utstyrsfabrikat og mellom de forskjellige selskapene.

Journal 2008/227
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |