Gå til hovedinnhold

Om restitusjon og hvile

Det er en veldokumentert sammenheng mellom trøtthet og feilhandlinger, og det er påvist at søvnmangel gir økt risiko for er rekke sykdommer som hjerte/karlidelser og diabetes. Petroleumstilsynet anser det derfor som viktig å prioritere tiltak som sikrer nødvendig restitusjon og hvile på norsk sokkel for å redusere sannsynligheten for ulykker, helseskader og utstøting.


Petroleumsvirksomhet er en høyrisikoaktivitet hvor feilhandlinger kan ha store konsekvenser. Innen andre bransjer er det påvist en klar sammenheng mellom trøtthet og ulykker. Denne risikofaktoren er ikke minst aktuell på norsk sokkel som følge av at mange eldre innetninger har fått betydelig lengre levetid og endret bruk i forhold til opprinnelige planer. Aktivitetsnivået på disse innretninger har til tider økt, blant annet i form av kampanjer.

Spørreskjemaundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med risikonivåprosjektet 2003, viste at et betydelig antall arbeidstakere og ledere offshore har søvnproblemer. Svarene fra de vel 8500 offshoreansatte som deltok i undersøkelsen indikerte i tillegg en klar sammenheng mellom hyppig lugardeling på enkelte innretninger - og graden av søvnproblemer der.

- Det er liten grunn til å tro at andre risikofaktorer enn støy og forstyrrelser i forbindelse med lugardeling varierer mellom de ulike innretningene, sier Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet.

Behov for presisering
Krav om forsvarlig virksomhet har vært gjeldende langt tilbake i tid og er hjemlet i både arbeidsmiljøloven og petroleumsloven. Som følge av utviklingen i industrien ble det i regelverket gjeldende fra 1.1.2002 behov for en klargjøring i forhold til myndighetenes forventning når det gjelder restitusjon og hvile.

Blant annet ble det presisert et krav om at arbeidstakerne må sikres nødvendig restitusjon og hvile (aktivitetsforskriftens paragraf 31). Myndighetene understreket at dette innebærer at man får sove uforstyrret og normalt alene.

Løsninger i forhold til restitusjon og hvile må også ses på som en integrert del av tiltakene for å bedre sikkerhetsnivået på norsk sokkel.

Lenker til likelydende brev (pdf):

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064