Gå til hovedinnhold

Oftest nok med dialog

Dialog er nøkkelbegrepet for kontakten mellom Ptil og alle de ulike aktørene på norsk sokkel. Den løper kontinuerlig og bidrar til å sikre at virksomheten drives innenfor regelverket.


Dialog står sentralt i Ptils tilsynsstrategi som en ønsket og prioritert arbeidsform. Kontakten er respektert av alle parter, og er etablert som basis for å føre tilsyn med at petroleumsvirksomheten drives i samsvar med regelverket.

Saklig forskjell
Dialog som reaksjonsform brukes i hovedsak ved mindre brudd på regelverket eller når det er sannsynlig at et forhold snart vil bli rettet. Mer formelle og lovfestede virkemidler er forankret i regelverket.

Der framgår det at myndigheten disponerer bestemte virkemidler og i hvilke tilfeller de kan brukes.De lovfestede virkemidlene Ptil disponerer, er pålegg, stans av aktivitet og tvangsmulkt.

Ptil vurderer i hvert enkelt tilfelle hvilket virkemiddel som skal anvendes for å bringe den aktuelle virksomheten i samsvar med regelverket igjen. Myndigheten vil ta i bruk det virkemidlet som er mest hensiktmessig i hvert enkelt tilfelle. Dette betyr at ulike virkemidler kan benyttes for samme regelverksbrudd hos ulike aktører.

Vurdering
Ptil foretar en helhetlig og balansert avveining av flere ulike forhold før det avgjøres hvilket virkemiddel som skal anvendes. Myndigheten vil vurdere hvor alvorlig den aktuelle overtredelsen er. Desto mer alvorlig, jo sterkere virkemidler blir tatt i bruk. Ved alvorlige overtredelser vil reaksjonen fra Ptil være lik overfor alle aktører.

Myndigheten må vurdere hvor kritisk det er å få gjort noe med det aktuelle forholdet. Hvis det foreligger en situasjon som potensielt kan få alvorlige sikkerhetsmessige konsekvenser, velges det virkemidlet som medfører at den farlige situasjonen opphører umiddelbart. Som regel vil dette i praksis bety stans av aktivitet eller pålegg med kort oppfyllelsesfrist.

Når reaksjonsmåten vurderes, vil tidligere tilsynserfaring med vedkommende aktør ha betydning. Dersom regelbruddet ikke er så alvorlig at det krever bruk av et bestemt virkemiddel, anvendes ikke en sterkere reaksjonsform enn nødvendig for å få aktøren til wå rette opp forholdet og ta hensyn til dette i framtiden.

Eskalering
Virkemidlene kan eskaleres. Dette innebærer at sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom de første ikke har hatt ønsket effekt. Myndigheten må også alltid ta i betraktning at bruk av et aktuelt virkemiddel kan ha negative effekter på andre områder. Derfor må en totalvurdering ligge til grunn for valg av virkemidler.

Av Per Lars Tonstad