Gå til hovedinnhold

Offshoreansatte mer positive til reformert HMS-regelverk

En omfattende spørreskjemaundersøkelse gjennomført blant offshoreansatte i 2001 og 2003 viser at HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten som ble innført 1. januar 2002 oppleves som langt bedre enn det tidligere regelverket.


I forbindelse med prosjektet Utvikling i risiko - norsk sokkel (RNNS) ble det i 2001 og 2003 gjennomført en omfattende spørreskjemaundersøkelse. Under et møte i ERR, som er en partssammensatt referansegruppe for regelverksutvikling, ble den delen av undersøkelsen som omhandlet HMS-regelverket nylig presentert.

  • I 2001 sa snaut 30 prosent seg helt eller delvis enig i påstanden "Lov og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok". 35 prosent sa seg helt eller delvis uenig i samme påstand.
  • I 2003 sa kun 18 prosent seg helt eller delvis enig i at HMS-regelverket ikke var godt nok, mens andelen som mente lov og regelverk knyttet til HMS er godt nok (dvs "helt- eller delvis uenig" i den gitte påstanden) hadde økt til nær 53 prosent.

- Det er flott med så klare tilbakemeldinger. Resultatene gir en sterk indikasjon på at grunnideen bak utformingen av det nye regelverket, samarbeidet som ble etablert ved utarbeidelsen og den senere opplæring har fungert etter sin hensikt, sier direktør for rammesetting i Petroleumstilsynet, Olaf Thuestad.

Revidert regelverk i 2007
- Resultatene fra denne undersøkelsen vil sammen med resultatene fra den nå igangsatte brukerundersøkelsen av dagens regelverk være viktige innspill i forhold til oppgaven vår med å utvikle et regelverk som skal omfatte petroleumsvirksomheten både offshore og på landanlegg, legger Thuestad til. Det reviderte regelverket skal gjelde fra 1. januar 2007.

Spørreskjemaundersøkelsene fra 2001 og 2003 viser også at

  • Den positive tendensen er likt fordelt blant operatør- og entreprenøransatte - og blant ansatte på faste- og flyttbare innretninger.
  • Blant plattformsjefer sa ingen av de 135 som svarte i 2003 seg helt enig i at regelverket knyttet til HMS ikke er godt nok, mot nærmere 30 prosent i 2001. I 2003 sa nær 75 prosent av plattformsjefene seg helt eller delvis uenig i påstanden - det vil si at de er godt fornøyd med det nye regelverket.
  • Blant de tillitsvalgte svarer flere i 2003 at regelverket er godt nok, men endringen er betraktelig mindre enn for de øvrige grupperingene.

- På andre beslektede områder, som for eksempel ved spørsmål knyttet til styrende dokumenter (krav og prosedyrer) i selskapene, ser vi ingen tilsvarende endring. Vi tolker dette som at den positive endringen i oppfattelsen skyldes at det nye HMS-regelverket, som ble iverksatt fra 1. januar 2002, er blitt godt mottatt blant de offshoreansatte sier Øyvind Lauridsen, som er ansvarlig for spørreskjemaundersøkelsen i regi av risikonivåprosjektet.

Integrert og helhetlig regelverk
Regelverket som ble innført 1. januar 2002 innebar store endringer i forhold til tidligere regelverksregimer - først og fremst ved at vi fikk et integrert og helhetlig regelverk bestående av fem forskrifter (Rammeforskriften, Styringsforskriften, Opplysningspliktforskriften, Innretningsforskriften og Aktivitetsforskriften). Disse erstattet en rekke spesifikke forskrifter innen ulike fagområder (boring, konstruksjon, sikkerhet/beredskap, arbeidsmiljø osv).

Ved utarbeiding av de nye forskriftene ble det lagt vekt på styrings- og beslutningsprosesser og det ble fokusert på å få konsistent bruk av ord, begreper og struktur, blant annet i form av et klarere skille mellom forskrift og veiledninger og med mer systematisk henvisning til standarder.

I tillegg ble regelverket gjort tilgjengelig på internett, blant annet med direktelenker mellom forskrift, veiledning og tilhørende fortolkninger.

Opplæring og tilrettelegging
Da det nye regelverket trådte i kraft ble det også igangsatt en massiv opplæringskampanje i regi av RVK (Regelverkskompetanse for petroleumsindustrien). Til nå har rundt 6000 tatt dette kurset. Det har i tillegg vært gjennomført en rekke andre opplæringstiltak, blant annet 40-timers kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, vernelederskolen med mer.

Den positive endringen i spørreskjemaundersøkelsen fra 2003 viser en klar sammenheng der de som mener at de har fått tilstrekkelig HMS-opplæring også sier seg fornøyd med det nye HMS-regelverket. Og motsatt: Av den relativt lille gruppen som mener de ikke har fått tilstrekkelig HMS-opplæring, er det prosentvis flere som stiller seg negative til regelverket.

Dette indikerer at kursaktivitet og aktiv tilrettelegging for enkel bruk av regelverket har bidratt til de positive resultatene i RNNS-undersøkelsen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen
E-post: oivind.lauridsen@ptil.no