Gå til hovedinnhold

OD og OLFs omforente forståelse av rapportens innhold


Riggrapporten sier grovt sett følgende:

For rigger som er importert til norsk sokkel har en hatt en ekstrakostnad (i snitt) på ca 140 mill. kr. pr. rigg. Fordeling av kostnadene er tredelt:

1. en tredjedel av kostnadene er relatert til personellkostnader (kostnader for 1. års drift)

2. en tredjedel skyldes myndighetskrav

3. en tredjedel pga operatør/kontraktørs fortolkning av regelverkskrav og verkstedskostnader for å ivareta punkt 2 og 3.

· Industriens fortolkning av myndighetskravene har, på identifiserte punkter, avveket fra myndighetenes fortolkning.

· Punkt 2 og 3 representerer i hovedsak investeringer som er foretatt og trenger ikke foretas igjen for de riggene som er i Norge.

· Situasjonen for riggene i Norge blir derfor at det er punkt 1 og de mulige tillegg en har i riggratene pga investeringene i 2 og 3 som fremover vil utgjøre ekstrakostnader sammenlignet med britisk sokkel.

· Vanlige andre drift og vedlikeholdsutgifter er holdt utenfor rapporten og ovennevnte hovedtrekk.

For punktene 1, 2 og 3 representerer dette, ut fra rapporten, en sum på noe over 1 milliard kr.. Den andre milliarden det har vært snakk om, representerer data som ikke er brukt i rapporten fordi det ikke ble tilstrekkelig dokumentert at dataene inneholdt kostnader som relaterte seg til regelverkskrav. Forhold som det er gitt fravik for, ligger også i denne milliarden.

Bildet for rigger som var på norsk sokkel er grovt sett det samme, bare at her er gjennomsnittet 107 mill. kr pr. rigg. Disse ivaretar også kostnadene forbundet med “riggers” operatørskifte på norsk sokkel.

Fremtiden blir den samme for disse som for importerte, hva angår kostnadsforskjellen mellom Norge og UK.

Nye rigger som skal inn i Norge må selvfølgelig tilfredsstille norske krav og de kostnadene dette medfører. Der er imidlertid 6-10 rigger i utlandet som OD antar tilfredsstiller norske krav.

Nybygg har boreteknisk utstyr i henhold til norske krav.

Videre arbeid er beskrevet i rapportens 4 anbefalinger.