Gå til hovedinnhold

Nytt regelverk – ny høring

I løpet av 2008 blir etter planen et revidert utkast til felles HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg sendt ut på høring.


Målet er å ha det oppdaterte regelverket på plass i løpet av året.

Ptil forvalter i dag to regelverksregimer innenfor vårt myndighetsområde – ett for virksomheten til havs og ett for landanleggene. Helt siden ansvaret for landanleggene ble overført til Ptil i 2004, har det vært viktig å få på plass helhetlige styringskrav for virksomheten til havs og på landanleggene.

Målet er å utarbeide et regelverk for virksomheten der det tas hensyn til eventuelle særskilte behov for regulering til havs og på land.  I utkastet som ble sendt ut på høring høsten 2006, ble det foreslått en felles forskrift om helse, miljø og sikkerhet og fire utfyllende forskrifter.

Kommentarene vi mottok fra høringsinstansene, har medført behov for prinsipielle avklaringer, utvikling av regelverksmodellen og materielle endringer. Dette gjør det nødvendig å sende det reviderte utkastet på ny høring.