Gå til hovedinnhold

Nytt fagforum for entreprenørsamarbeid etablert

Norsk Industri meldte tilbake til Sikkerhetsforum 4. april at man ønsker å etablere et nytt fagforum for entreprenørenes prosjekteringsmiljø (nybygg og modifikasjoner) knyttet til reduksjon av hydrokarbonlekkasjer. Etableringen understreker entreprenørenes ansvar og rolle i håndteringen av storulykkerisiko på norsk sokkel.


Fagforumet skal være en arena for utveksling av erfaring både mellom de enkelte prosjekteringsmiljøene, og mellom operatørselskapene og disse miljøene. Hensikten er å bidra til at felles erfaringer og utfordringer deles, slik at man hindrer framtidige hydrokarbonlekkasjer.

Det ble avtalt at Petroleumstilsynet innkaller til fagforumets første møte.

Storulykkerisko – entreprenørenes rolle
Etableringen av fagforumet springer ut fra en studie i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) knyttet til hydrokarbonlekkasjer. Studien peker på sentrale risikoforhold hvor entreprenørene har et viktig ansvar.

Last ned studie: Årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel (PDF)

En tilsvarende studie er også gjort for brønnkontrollhendelser. Høsten 2012 gjennomførte derfor Petroleumstilsynet møter med redere, bore-, brønnservice- og prosjekteringsselskaper i næringen for å presentere resultatene fra studiene og diskutere mulige tiltak.

Behov for samarbeidsarenaer
En generell tilbakemelding fra entreprenørene i møtene var at flere utfordringer er bransjeutfordringer som begrenser hva enkeltaktører kan bidra med alene. Også forhold rundt kontrakter, som gjør at entreprenører kan kvie seg for å ta opp problemstillinger overfor operatørene, ble holdt fram som en utfordring. Deltakerne etterlyste derfor felles arenaer for å dele data og erfaringer, og for å samarbeide om videre risikoreduksjon.

Tre nye fagfora
Ptils direktør og Sikkerhetsforums leder, Magne Ognedal, tok saken opp overfor partene i Sikkerhetsforum i februar 2013.

Tre nye fagfora ble foreslått:

  • Fagforum for entreprenørenes prosjekteringsmiljø (nybygg og modifikasjoner) om hydrokarbonlekkasjer (etableres)
     
  • Fagforum for redere/boreentreprenører om brønnkontrollhendelser (under utredning hos Norsk Rederiforbund)
     
  • Fagforum for brønnserviceselskaper om brønnkontrollhendelser (under utredning hos Norsk olje og gass)

Ptils rolle
I henhold til avtale i Sikkerhetsforum innkaller Ptil til fagforumets første møte, og utarbeider forslag til mandat. Forumet skal driftes videre av medlemmene fra prosjekteringsmiljøene selv.

Fagfora for brønnkontrollhendelser
Norsk olje og gass har meldt tilbake til Sikkerhetsforum at de stiller seg positive til at det opprettes et nytt fagforum for brønnserviceselskapene og at de er i ferd med å vurdere hvordan det på best praktisk måte kan etableres.

Rederiforbundet meldte i et oppfølgingsmøte med Petroleumstilsynet 10. april at de fremdeles utreder hvordan et fagforum for redere og boreentreprenører om brønnkontrollhendelser kan etableres, og at de vil komme med en tilbakemelding til Petroleumstilsynet i løpet av kort tid.