Gå til hovedinnhold

Nye krav til evakuering

Livbåtsaken har vært på myndighetenes og næringens dagsorden i en årrekke. Nå kan det gå mot endringer i regelverket.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Status - sikkerhet og signaler 2011-2012"

I dialog med partene i Regelverksforum pågår det nå arbeid som tar sikte på å utarbeide forslag til nye forskriftskrav for rednings- og evakueringsmidler på norsk sokkel.

Endringene skal gjelde både fritt-fall-livbåter og låre-livbåter, så vel som utsettingsarrangementer for slike og andre evakuerings- og redningsmidler.

Årsaken er at dagens livbåter med tilhørende utsettingsarrangementer har betydelige svakheter - og dermed ikke har det sikkerhetsnivået som en forutsatte var etablert. Det har gjort det nødvendig å sette i verk omfattende kompenserende tiltak.

- Sikkerhetsnivået skal være likt for alle som arbeider innenfor norsk petroleumsvirksomhet. Slik situasjonen er nå, er sikkerhetsnivået avhengig av hvilken type livbåt den enkelte innretning er utstyrt med og hvilke kompenserende tiltak som er iverksatt, sier sjefingeniør Sigurd Robert Jacobsen i Ptil.

Svakhetene med dagens livbåter er knyttet til strukturell styrke i overbygning og skrog, G krefter for passasjerer, framdrift og bæreevne/stabilitet.

Utkastet til endringer i regelverket skal etter planen sendes på høring i løpet av 2012. Målet er at regelverksendringene skal tre i kraft etter 2014.

- Inntrykket vårt er at det nå arbeides godt med utfordringene knyttet til livbåtsituasjonen på norsk sokkel. Næringen erkjenner at det er viktige utfordringer som må løses.

- Kravene til kontinuerlig forbedring må praktiseres også når det gjelder evakueringsmidler. Selskapene plikter å basere seg på best tilgjengelig teknologi, beste praksis og kunnskap, sier Jacobsen.

Hver enkelt aktør har et selvstendig ansvar for å identifisere og iverksette tiltak som er nødvendige for hver enkelt av sine innretninger for å sikre forsvarlig evakuering.