Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Utfordringer knyttet til brønnintegritet på norsk sokkel

Hver femte brønn som Ptil har undersøkt i en omfattende studie viser usikkerhet og svakheter i brønnintegritet. Dette har konsekvenser både for sikkerhet og utvinningsgrad/økonomi. Ptil utfordrer industrien til samarbeid for å styrke brønnintegriteten gjennom praktiske tiltak.


- Kartleggingen av brønnintegriteten på norsk sokkel avdekker flere mangler og viser at både industrien og myndighetene må øke innsatsen på området. Vi ser et betydelig potensial for forbedring både for sikkerhet og økt utvinning/verdiskaping, sier overingeniør Birgit Vignes og sjefingeniør Jan Andreassen i Petroleumstilsynet. De er ansvarlige for studien som har resultert i en rapport som kan lastes ned fra Ptils nettsted (kun på engelsk - se lenkeboks).

Det er første gang det er gjennomført en så omfattende studie av brønntilstanden på norsk sokkel. Petroleumstilsynet er heller ikke kjent med at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser av brønnintegriteten på andre lands sokler.

406 brønner undersøkt

Birgit Vignes og Jan Andreassen, Petroleumstilsynet
- I Norge har vi fått en åpenhet om utfordringer
knyttet til brønnintegritet som er unik. Vi tør
å snakke om problemene - og industrien viser
vilje til å dele sine erfaringer, sier Birgit Vignes
og Jan Andreassen i Petroleumstilsynet.

Hensikten med prosjektet er å få en bedre håndtering av brønnintegritetsforhold på norsk sokkel, både ved å gi myndighetene og industrien et kunnskapsløft og å motivere til økt innsats.

Studien er gjennomført ved at det er innhentet informasjon om brønnintegriteten fra syv oljeselskap. Totalt er 406 aktive injeksjons- og produksjonsbrønner fra 12 innretninger undersøkt. Det er ingenting som tyder på at brønntilstanden er annerledes på andre innretninger på norsk sokkel.

Resultatene viser at hele 18 prosent av de undersøkte brønnene har en eller annen form for svakhet/usikkerhet når det gjelder brønnintegritet. Mangelfull brønnintegritet kan få fatale sikkerhetskonsekvenser, med utblåsning som worst case hvis man ikke har full oversikt over brønntilstand til enhver tid.

Av de 18 prosentene med svakhet/usikkerhet er syv prosent av brønnene helt innestengt på grunn av integritetssvikt. Konsekvensen for disse brønnene er produksjonstap i milliardklassen siden petroleumsforekomstene som er i reservoarene forhindres i å bli utvunnet.

"Versting-brønner" på 90-tallet
Studien avdekker også at brønner boret på 90-tallet er overrepresentert i forhold til svakheter i brønnintegriteten.

- Dette er oppsiktsvekkende, siden utfordringene med brønnintegritet gjerne blir knyttet opp mot aldringsproblematikken. Årsakene til at vi har så mange svakheter i brønner boret på 90-tallet kan være mange. Vi kan ikke se bort fra at dette har sammenheng med aktivitetsvariasjoner, nedskjæringer og kostnadsfokus i denne perioden, sier Vignes og Andreassen.

Rapporten peker blant annet på fire områder hvor det er behov for et løft:

  • brukervennlig og oppdatert essensiell brønninformasjon
  • overlevering av brønninformasjon mellom ulike faser (fra produksjon til drift etc), dvs hand-over
  • regulær tilstandsovervåking
  • kompetanse/opplæring

Mulige tiltak vil bli vurdert nærmere i fase 2 av prosjektet.

Åpenhet viktig
Ingen av de syv selskapene som er inkludert i studien er feilfrie i forhold til ivaretakelsen av brønnintegritet. Samtidig registrerer Petroleumstilsynet en ny giv på dette området. Snorre-utblåsningen november 2004 var en alvorlig påminnelse om hvor galt det kan gå, og antas å ha bidratt til at selskapene har fått mer fokus på dette.

- I Norge har vi fått en åpenhet om utfordringer knyttet til brønnintegritet som er unik. Vi tør å snakke om problemene - og industrien viser vilje til å dele sine erfaringer. Dette er lovende i forhold til å bedre sikkerheten - men også en forutsetning for å få til bedring, sier Vignes og Andreassen.

- Vi ser også positivt på at industrien ser gode muligheter for gevinster i at de slår seg sammen for å finne felles løsninger på enkelte områder. Industrien må finne en standardiseringsløsning som bidrar til bedre dokumentasjon og oversikt over tilstand i brønnene, sier Vignes og Andreassen, og legger til at utfordringene knyttet til sikre brønner også krever samarbeid og standardiseringsinnsats på tvers av sokkelgrensene.

Fakta om Ptils prosjekt innen brønnintegritet

  • Ptil igangsatte et større prosjekt knyttet til brønnintegritet ved årsskiftet.
  • Rapporten som nå foreligger er resultatet av syv tilsyn som er gjennomført med mål om å få en første oversikt og status over brønnintegriteten på norsk sokkel.
  • Som en del av erfaringsgrunnlaget er det også gjennomført en del fagtunge granskinger, noen med ekstern bistand fra forskningsmiljøer.
  • I mai 2006 arrangerte Ptil et seminar om brønnintegritet som en del av brønnintegritets-prosjektet (se lenkeboks).
  • Funnene i rapporten som her er publisert vil bli analysert og brukt i fase 2 av prosjektet høsten 2006.
  • Målet er å ta tak i hovedproblemstillinger og finne praktiske løsninger på identifiserte problemer. Industrien vil få en nøkkelrolle i å drive dette arbeidet videre i samarbeid med Ptil

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no