Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Nødvendig med forbedret vedlikeholdsstyring

Petroleumsnæringen bør ta et felles løft for å bedre vedlikeholdsstyringen. Det er blant konklusjonene i rapporten " Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker," som ble lagt fram på seminaret i Petroleumstilsynet torsdag 8. november.


Prosjektet "Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker; vedlikeholdsstatus og utfordringer" ble etablert i 2006, og har hatt som mål å beskrive status og utfordringer innen vedlikeholdsstyring i petroleumsvirksomheten.

Prosjektrapporten som nå foreligger er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Petroleumstilsynet. Den påpeker at næringen står overfor store utfordringer med hensyn til å forbedre og videreutvikle styringen av vedlikeholdet. Konkret innbefatter det å

  • definere beslutningsgrunnlaget for vedlikeholdsstyring,
  • utvikle sporbare arbeidsprosesser som fremskaffer beslutningsgrunnlaget,
  • bruke beslutningsgrunnlaget til prioritering, reservedelsstyring, utarbeidelse eller oppdatering av vedlikeholdsprogram og kontinuerlig forbedring,
  • definere, skaffe og opprettholde kompetanse,
  • utvikle nødvendige verktøy for å følge opp over tid at vedlikehold er tilpasset behovet.

Omfattende svikt
Manglende og feil vedlikehold er en medvirkende årsak til storulykker i petroleumsvirksomheten. Ptils gjennomgang av de største operatørenes vedlikeholdsstyring i 2004 og tilsyn med flere aktører i perioden 2005-2007 har avdekket omfattende svikt.

Konkret innebærer avvikene at næringen ikke har god nok oversikt over hva det er behov for å vedlikeholde, eller hvor stort og ressurskrevende vedlikeholdsbehovet er. Aktørene har heller ikke tilstrekkelig innsikt i hvilken risiko personellet som utfører vedlikeholdsarbeidet, blir utsatt for. Dette gjør det vanskelig å danne seg et realistisk bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsstyring.

Tilsyn i 2006 og 2007 avdekket gjennomgående avvik fra regelverkskrav, deriblant mangelfull

  • klassifisering,
  • dokumentering,
  • bruk av klassifisering,
  • kontroll med utestående vedlikehold,
  • kompetanse.

(Les mer detaljert om hvert enkelt avvik i Petroleumstilsynets presentasjon "Vedlikehold som virkemiddel for å forebygge storulykker" - se lenkeboks)

I tillegg viser gjennomgang av selskapenes egne tilsynsaktiviteter (2005-2007) at kun et fåtall har utført interne revisjoner - og dermed har oversikt over egen status for vedlikeholdsstyring.

Ledelsesinvolvering
Knut Øien og Per Schjølberg fra SINTEF tok for seg betydningen av vedlikehold for å forebygge storulykker. Helge Rieber fra StatoilHydro var blant aktørene som fortalte om hvordan selskapet ønsker å styre sitt vedlikehold.

Sjefingeniør Leto Semsudin redegjorde for Ptils tilsynserfaringer og oppfatning av utfordringene i norsk petroleumsvirksomhet.

- Den oppmerksomheten som vedlikeholdsstyring har fått i det siste, har gjort næringen mer interessert og engasjert i problemstillingene. Det er positivt, sier Semsudin.

- Det er likevel fortsatt et stykke igjen med hensyn til tilstrekkelig ledelsesinvolvering. Vedlikeholdsstyring krever mer bevissthet og innsats enn det som er tilfellet i dag. Ptil vil fortsatt sette vedlikeholdsstyring i fokus i tiden som kommer, blant annet i form av tilsyn, understreker han.

Fullt hus
Vedlikeholdsseminaret samlet deltakere fra blant annet operatører, rettighetshavere, redere og entreprenører. Hensikten var å tilrettelegge for styrking av kvaliteten av vedlikeholdsstyringen - blant annet ved å se nærmere på krav og strategier, styringsmodeller og metoder, teknologi, kompetanse og ressurser.

Både Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) og Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) omtaler problemområder eller forbedringsområder innenfor vedlikehold og vedlikeholdsstyring.

Du finner alle presentasjonene i lenkeboksen.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: