Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten offshore

Myndighetene utfordrer industrien til å ta et krafttak for å kartlegge og bedre kunnskapsnivået om kjemisk eksponering og helserisiko i petroleumsvirksomheten. Årsaken er en ny rapport som viser at næringen mangler et helhetlig risikobilde. Dette gjelder både nåværende situasjon og historiske forhold.


Dette er blant konklusjonene i rapporten "Kjemisk arbeidsmiljø offshore", som Petroleumstilsynet har utarbeidet på oppdrag fra Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID). Rapporten ble oversendt departementet 1. juni.
(Lenke til pressemelding fra AID)

Kjemisk arbeidsmiljø har i flere år hatt stor oppmerksomhet, blant annet som følge av at personer kan ha fått langtidsskader som følge av eksponering for kjemikalier tilbake i tid. En partssammensatt arbeidsgruppe utarbeidet i 2005 rapporten “Kjemisk eksponering på norsk sokkel". Denne la grunnlag for omtalen på kjemikalieområdet i stortingsmelding nr 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Rapporten som nå foreligger er en oppfølging av Stortingsmeldingen, og peker på flere områder hvor det er behov for å avklare eksponerings- og risikoforhold. Felles for noen av disse problemstillingene er at de også har gyldighet for landbasert industri.

God praksis
Selv om kartleggingen av eksponering og helserisiko har vært og er mangelfull, er det også et faktum at næringen gjennomgående har en høy faglig kompetanse, og ledelse og arbeidstakere har innsikt i faremomentene knyttet til bruk av kjemikalier. Virksomheten er også preget av en føre-var-praksis når det gjelder arbeid med kjemikalier.

Det er de senere år utviklet spesifikke krav på kjemikalieområdet. De fleste selskap har etablert selskapsinterne krav til kjemisk arbeidsmiljø og kvalitetssikret informasjon om kjemikalier i bruk. I takt med utvikling av kunnskap og krav er måleaktivitet stigende: 70 prosent av gjennomførte målinger er utført etter år 2000.

Likevel avdekker rapporten et behov for et krafttak for å få et helhetlig bilde av eksponeringssituasjonen offshore. Derfor utfordrer myndighetene industrien både offshore og på landanlegg til å gjennomføre en omfattende kartlegging av eksponeringsforhold som omfatter alle relevante grupper, arbeidsprosesser og kjemikalier.

Mangelfull dokumentasjon
Rapporten konkluderer med at næringen har begrenset dokumentasjon om eksponering og helserisiko. Dette gjelder både nåværende situasjon og historiske forhold. Det er kun gjennomført målinger for relativt få arbeidsprosesser, primært knyttet til eksponering for boreslam. Mange av målingene er ikke fulgt opp med kvalifiserte vurderinger.

Grunnlaget for utredning om den enkelte arbeidstakers sykdom som kan skyldes eksponering, er derfor mangelfull. I tillegg kan det være vanskelig å gjennomføre effektive tiltak som reduserer helserisiko når det ikke foreligger et tilstrekkelig beslutningsunderlag.

Det er flere årsaker til den mangelfulle kartleggingen:

I den videre oppfølgingen av kjemisk arbeidsmiljø vil Petroleumstilsynet følge opp at selskapene faktisk gjennomfører og dokumenterer eksponeringskartlegging.

Data fra kartlegging og risikovurdering av nåværende situasjon vil også være et viktig utgangspunkt for vurdering av historisk eksponering. I tillegg vil systematisk innhenting og dokumentasjon av kjemikalieeksponering gi et bedre grunnlag for utredning av årsaksforhold for personer som måtte bli syke i framtiden.

Kjemisk eksponering og risiko for kreft
Kreftregisteret har siden 1997 arbeidet med en kreftstudie på sokkelen. Denne studien omfatter til sammen 28 000 personer med kortere og lenger ansettelsestid i petroleumsvirksomheten. Kreftregisterets studie er forventet å gi resultater i 2009.

Universitetet i Bergen har gjennomført supplerende studier som blant annet gir en oversikt over eksponering for kreftframkallende kjemikalier. De har også utført en tverrsnittsundersøkelse av risiko for alvorlige blodsykdommer. Den siste undersøkelsen indikerer at arbeidstakere offshore kan ha en høyere risiko for blodkreft enn befolkningen for øvrig.

Selv om det på kreftområdet er iverksatt og under planlegging flere aktiviteter, er det viktig å gi prioritet til oppfølgingsstudier og i den grad det er mulig styrke allerede igangsatte studier. I petroleumsvirksomheten er det viktig å studere eksponering for benzen og andre komponenter som følger olje og gasstrømmen. Selv om olje og gassystemene normalt er helt lukket, er det viktig å få mer kunnskap om eksponering i forbindelse med åpning av systemene for rengjøring, inspeksjon og vedlikehold.

Oppmerksomheten omkring kreftrisiko ved Shell-raffineriet på Sola den siste tiden styrker denne anbefalingen.

Kunnskapshull skal fylles
Mandatet til kjemikalieprosjektet har vært todelt: Fremme en felles forståelse av metoder som kan brukes for historisk risikoeksponering og framskaffe kunnskapsstatus på en del utvalgte områder og anbefale videre innsats innen forskning og utredning (FoU).

I rapporten peker Petroleumstilsynet på flere områder hvor det er behov for å avklare eksponerings- og risikoforhold. I tillegg trekkes det fram relevante aktiviteter som næringen allerede har iverksatt sammen med FoU-miljøer. Disse aktivitetene gjenspeiler at næringen har oppmerksomhet på kjemisk arbeidsmiljø og er opptatt av å finne sammenhenger og løsninger. Blant næringens prosjekter kan nevnes:

Når det gjelder historisk eksponering er det selskapene som har ansvar å bidra med best mulige data. Ptil vil bidra til at den faglige prosessen omkring framskaffelse av historiske data blir best mulig og følge opp at eksponeringskartleggingen faktisk blir gjennomført.

Partssamarbeid
For å få frem eksisterende kunnskap på kjemikalieområdet har prosjektet involvert fagekspertise på relevante områder i både inn- og utland. Representanter fra Arbeidsskaddes Landsforening, som organiserer ca 150 personer med helseskader som de mistenker kan skyldes kjemisk eksponering, har også bidratt i prosjektet.

Sikkerhetsforum, som er den sentrale trepartsarena for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på land, har oppnevnt referansegruppe for prosjektet. Det har også vært jevnlig rapportering fra prosjektet til Sikkerhetsforum.

Petroleumstilsynet vil drøfte med partene hvordan resultatene fra rapporten bør følges opp. Myndighetene forventer at partene i næringen etablerer en felles og forpliktende strategi for det videre arbeid med kjemisk arbeidsmiljø.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064