Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. Det er også en av de vanligste årsakene til arbeidsbetinget sykdom.


Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har foretatt en systematisk og kritisk gjennomgang av forskningen om ulike arbeidsfaktorer som har betydning for muskelskjelettlidelser. Rapporten ”Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008” gir et systematisert årsaksbilde om hva som bidrar til utvikling av muskelskjelettlidelser i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Utredningen er utført for Direktoratet for arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet (Ptil), og finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og STAMI.

Prioritert område i Ptil
Ptils erfaring gjennom blant annet tilsyn med oppfølgingen av risikoutsatte grupper og med styring av arbeidsmiljø er at muskel- og skjelettplager er utbredt også blant personell offshore og på landanlegg.

I tilsyn med risikoutsatte grupper har ergonomisk tilrettelegging vært en gjennomgående utfordring, samtidig som kartlegginger og oppfølging av området har vært mangelfull. Ptil har også identifisert utfordringer knyttet til rammevilkår og tilrettelegging av disse, spesielt for entreprenører.

Manglende tilrettelegging av rammevilkår kan bidra til utvikling av muskelskjelettlidelser gjennom uheldige psykiske, sosiale og organisatoriske risikofaktorer, som omhandlet i rapporten

Ptil vil følge opp at selskapene skaffer oversikt over risiko for sykdom og skade - og at de bruker kunnskapen til å iverksette tiltak der behovet og effekten er størst. Stami-studien inngår i denne sammenheng som en sentral kunnskapsbank for både industri og myndigheter.

Ptil vil derfor bruke STAMI-kartleggingen aktivt, både ved å bidra til kompetanseheving i bedriftene og i vår oppfølging av risikoutsatte grupper.

Risikofaktorer identifisert
Basert på tilgjengelig forskning påviser rapporten forholdsvis spesifikke faktorer som øker risikoen for muskelskjelettlidelser.

Imidlertid kan man ikke angi arbeidets bidrag i hvert enkelt konkret tilfelle, fordi belastninger og skader på fritiden og individets psykiske og kroppslige tilstand bidrar til å bestemme effekten av eksponeringer.

Rapporten konkluderer med å anbefale at noen risikofaktorer bør prioriteres for å bidra til å redusere utviklingen av muskel- og skjelettplager.

Fysiske faktorer:

  • Vedvarende tungt fysisk arbeid som krever stor kraft og er energikrevende
  • Tunge løft med samtidig vridning av kroppen eller foroverbøyning
  • Arbeid med løftede armer uten støtte
  • Bruk av tungt håndverktøy uten støtte, særlig med repeterte bevegelser
  • Arbeid med store leddutslag i store deler av arbeidstiden
  • Helkroppsvibrasjon

Psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer:

  • Lav kontroll over egne arbeidsoppgaver (lite autonomi)
  • Lite støtte fra nærmeste leder
  • Store nedbemanninger
  • Lav jobbtilfredshet

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilde Heber, sjefingeniør
E-post: hilde.heber@ptil.no