Gå til hovedinnhold

Ny ordning for bedriftshelsetjeneste (BHT)

Det er vedtatt nye/endrede forskrifter for bedriftshelsetjeneste (BHT). Endringene trer i kraft 1. januar 2010.


Endringene omfatter følgende:

1. Bransjeforskriftens bestemmelser om hvem som skal ha bedriftshelsetjeneste er blitt utvidet med 8 nye bransjer/sektorer.

2. Det innføres en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten i bransjene som er pålagt å ha en slik ordning.

Konsekvenser for virksomhetene med plikt til godkjent BHT:

Status per 11. september 2009:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har fastsatt ny forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (BHT-forskriften). Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Konsekvenser for BHT-leverandørene til pliktvirksomhetene:
Tilbydere av BHT til pliktvirksomhetene skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Godkjenningskontoret er under etablering i Skien. Kontoret ventes å være i drift fra 1. januar 2010.

Arbeidstilsynet utarbeider søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning. Skjemaet ventes å være klart i løpet av høsten, og man vil her finne mer informasjon om hvilken type dokumentasjon som må sendes inn i forbindelse med søknad om godkjenning.

Vilkår for å bli godkjent:
For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten:

I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste der det faglige personalet dekker 2 årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder.

Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Godkjenningen varer i 5 år

Når vilkårene er til stede, vil Arbeidstilsynet gi godkjenning for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.

BHT'er som ikke oppfyller kravene til godkjenning må fremlegge en plan for hvordan de skal oppfylle kravene innen 3 år etter ikrafttredelsen.

Kommende ordning for BHT har ikrafttredelse 1. januar 2010.

Forskriftsteksten er tilgjengelig i sin helhet her: Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (lenke til lovdata.no)
 

Kontaktinformasjon:
Roar Andersen, sjefingeniør

Epost: roar.andersen@ptil.no