Gå til hovedinnhold

Ny arbeidsmiljølov får betydning for petroleumsvirksomheten

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Innholdsmessig er loven på mange områder en videreføring av tidligere arbeidsmiljølov, men den har også en rekke endringer og nye bestemmelser som vil få betydning for arbeidslivet, inkludert petroleumsvirksomheten.


På sokkelen
Ny arbeidsmiljølov opprettholder adgangen til å gi særregler. Det betyr at særreglene gitt i rammeforskriften på sokkelen, blant annet for arbeidstid, fortsatt gjelder. Rammeforskriften vil bli oppdatert i tråd med ny arbeidsmiljølov, blant annet i forhold til lovhenvisninger.

På landanlegg
Petroleumstilsynets myndighetsområde omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Stura, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og framtidige, integrerte petroleumsanlegg som Ormen Lange-anlegget på Nyhamna. For landanleggene gjelder den nye arbeidsmiljøloven som ellers på land - uten særregler.

Lenke til generell info om den nye arbeidsmiljøloven

Bakgrunn:
Regjeringen Stoltenberg la fram endringene i arbeidsmiljøloven i form av en ny odelstingsproposisjon 10. november 2005. Historikk:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret