Gå til hovedinnhold

Ny arbeidsgruppe i forbindelse med SUT-ordningen

I et likelydende brev til relevante aktører på norsk sokkel har Petroleumstilsynet (Ptil) foreslått reetablering av arbeidsgruppen for ordningen med samsvarsuttalelse (SUT). Gruppen skal blant annet vurdere arbeidstakermedvirkning i forbindelse med SUT.


Siden SUT-ordningen ble etablert har det vært en del endringer i aktørbildet. Nye aktører søker SUT både som følge av at de er nye på norsk sokkel, eller som følge av SUT- utvidelsen. I tillegg er det en del nye aktører som har startet nybyggprosjekter parallelt med at driftsorganisasjonen bygges opp, og at forberedelse til SUT-søknad starter.

Det er i løpet av det siste året reist en del spørsmål fra enkelte selskap, og fra arbeidstakerorganisasjoner, om hvordan arbeidstakermedvirkning skal ivaretas ved utarbeidelse av SUT; dette som grunnlag for arbeidstakernes uttalelse til SUT-søknaden.

Det er videre reist spørsmål om hvilken rolle arbeidstakernes uttalelser spiller i forbindelse med arbeidsgivers søknad om SUT, det vil si hvilken betydning uttalelsen spiller i forbindelse med Ptils saksbehandling av søknaden.
 
Vi har vurdert det som mest hensiktsmessig at disse mer generelle spørsmålene drøftes mellom partene, og vi har foreslått at dette ivaretas ved reetablering av arbeidsgruppen for SUT- ordningen. Om mulig bør arbeidsgruppen være sammensatt av samme personer som deltok i arbeidsgruppen fra 2004, dette for å sikre best mulig erfaringsoverføring.

Vi har foreslått følgende mandat for arbeidsgruppen:

  • Vurdere erfaringene med arbeidstakermedvirkning med utgangspunkt i ulike ”case”.
  • Tydeliggjøre hvordan SUT-søker skal sikre tiltrekkelig arbeidstakermedvirkning i SUT-prosessen slik at arbeidstakerne kan gi sin uttalelse til søknaden.
  • Initiere eventuelle behov for oppdatering av veiledninger tilknyttet SUT som følge av konklusjonene i kulepunktene over.

Ptil vil lede arbeidet i gruppen ved Kjell-Gunnar Dørum, samt utpeke sekretær.  Ptil ønsker videre å bruke denne gruppen til å diskutere andre erfaringer med SUT og eventuelle behov for oppdateringer av SUT-veiledninger og lignende.

Vi har bedt mottakerne om å utpeke representanter til arbeidsgruppen og bedt om tilbakemelding innen 10. mai 2008.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum