Gå til hovedinnhold

Ny ankringsforskrift fra Sjøfartsdirektoratet – anvendelse i petroleumsvirksomheten

De tekniske kravene i Sjøfartsdirektoratets nye ankringsforskrift vil bli innarbeidet i Petroleumstilsynets regelverk så snart som praktisk mulig. Dersom næringen allerede nå velger å bruke den nye ankringsforskriften, kan dette gjøres uten at det først foretas en omfattende avviksbehandling, skriver Petroleumstilsynet i et likelydende brev til næringen.


Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny ankringsforskrift: ”Forskrift av 10. juli 2009 nr. 998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger”.

Tekniske krav i den gamle ankringsforskriften er adoptert av Petroleumstilsynet (Ptil) gjennom innretningsforskriftens § 64 om forankring, fortøyning og posisjonering, og indirekte i rammeforskriften § 3 med henvisning til Sjøfartsdirektoratets forskrifter som var gjeldende i 2003.

I Sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 2.7.2008 ble det vist til at Ptil har bidratt til utformingen av ny ankringsforskrift, og at Petroleumstilsynet i sitt regelverk ville vise til de tekniske kravene i den nye ankringsforskriften.

De tekniske kravene i den nye ankringsforskriften vil bli innarbeidet i vårt regelverk så snart som praktisk mulig. Når det gjelder innretningsforskriften, vil dette etter planen skje fra 1.1.2010. Når det gjelder rammeforskriften § 3, vil dette etter planen skje ved ikrafttredelse av nytt HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten.

Etter Ptils vurdering regulerer den nye ankringsforskriften området på en sikrere og mer helhetlig måte. Dersom næringen velger å bruke den nye ankringsforskriften før den er innarbeidet i vårt regelverk, kan dette derfor gjøres uten at det først foretas en omfattende avviksbehandling. Dersom en velger å legge til grunn den nye forskriften skal dette imidlertid framgå av de aktuelle samtykkesøknadene, og det må knyttes mot samsvarsuttalelsen (SUT) for de aktuelle innretninger.

Ptil vil da ved behandlingen av søknadene ta formell stilling til bruk av den nye ankringsforskriften. 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064