Gå til hovedinnhold

NSOAF-rapport: Vedlikehold for sikker drift

I løpet av 2015 og 2016 møttes NSOAFs arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet (NSOAF-HS&E), ledet av Petroleumstilsynet, for å diskutere felles utfordringer for olje- og gassnæringen i sine respektive land. Utfordringer knyttet til sikker drift og vedlikehold av eldre innretninger etter fall i oljepris ble valgt som tema for videre arbeid og oppfølging.


Dette dannet grunnlaget for en tilsynsserie i 2017 om temaet “vedlikehold for sikker drift», med felles grunnlag og spørsmål, tilpasset det enkelte lands regelverk og språk. Tilsynene ble deretter gjennomført som en del av den ordinære tilsynsplanen.

Fellesrapporten beskriver tilsynsserien og oppsummerer funn og læringspunkter. Funn fra tilsynene er presentert i rapporten som god eller dårlig praksis for å indikere forbedringspunkter og mulig erfaringsoverføring.

Formålet med denne internasjonale tilsynsserien var å sørge for at erfaringer om vedlikehold av sikkerhetskritiske barrierer formidles til næringen og benyttes i Nordsjøen, på tvers av landegrensene. Det overordnede målet med tilsynsserien var å vurdere selskapenes mål og prioriteringer gjennom styring av storulykkesrisiko og vedlikehold for sikker drift i lys av kostnadsreduksjoner og omfattende effektiviseringsprogrammer.

Hovedfunn vil formidles til representanter fra alle parter i næringen. Rapporten publiseres på hjemmesiden til de deltakende organisasjonene.

Deltakende land og organisasjoner:
Norge: Petroleumstilsynet
Storbritannia: Health and Safety Executive
Tyskland: Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Dienstsitz Clausthal
Irland: Commission for Regulation of Utilities, Petroleum Safety Framework
Nederland: State Supervision of Mines
Danmark: Arbejdstilsynet

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole Jørgen Melleby,
 fagleder HMS-styring
Tlf: 51 87 35 05
Epost: ole.jorgen.melleby@ptil.no