Gå til hovedinnhold

Nordsjøsamarbeid om operativ ledelse og HMS

I regi av North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) har myndighetene rundt Nordsjøbassenget ført tilsyn med operatørselskapenes operative ledelse og betydningen det har for HMS-nivå.


Petroleumstilsynet deltar i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), hvor samtlige nordsjølands myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs er representert.

Forumet har som mål å sikre en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Les mer om NSOAF-samarbeidet.

Gyda-innretningen.
Tilsynet omfattet til sammen åtte operatørselskap og 13 innretninger, blant annet produksjonsinnretningen på Gyda-feltet (bildet), som er operert av selskapet Talisman.

Operativ ledelse (supervision) blir vurdert som en kritisk faktor for et høyt HMS-nivå, men blir ofte vurdert som mangelfull i granskningsrapporter etter alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten.

Resultatet av samarbeidet er nå sammenfattet i en rapport, som er sendt til partene og til rettighetshavere på norsk sokkel.
Petroleumstilsynet anbefaler at selskapene bruker rapporten i sitt forbedringsarbeid.

NSOAF er et samarbeidsforum for sikkerhetsmyndighetene i land som har offshore petroleumsvirksomhet i Nordsjøen.

NSOAF har hatt et samarbeid for å vurdere forskjeller og likheter mellom landene, og hvilken tilnærming selskapene har for å utvikle operative ledere og ledelsesfunksjoner til å kunne håndtere et stadig mer sammensatt risikobilde.

Det ble ført tilsyn med åtte operatørselskap på norsk, dansk, britisk og nederlandsk sokkel.

I alt 13 produksjonsinnretninger ble besøkt i forbindelse med tilsynet. Innretningene og selskapene ble valgt etter ulike kriterier for å gi et mest mulig representativt bilde av aktiviteten i Nordsjøen. På norsk sokkel ble det ført tilsyn med ConocoPhillips (Ekofisk), Talisman (Gyda), BP (Valhall) og Norske Shell (Draugen).

Foruten Petroleumstilsynet deltok State Supervision of Mines (Nederland), Health and Safety Executive (Storbritannia) og Danish Energy Authority (Danmark) i tilsynsaktivitetene.
 

,
E-post: |