Gå til hovedinnhold

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) lansert

6. juni ble NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse) offisielt lansert. - Vi håper og tror at NOA vil bidra til at vi får bedre kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljøforhold og helsen. Å ha data om andre bransjer vil også bli viktig for vurdering av tilstanden i petroleumsvirksomheten sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.


Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og - helse (NOA) er etablert som en egen avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og ble offisielt åpnet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

En av de viktigste oppgavene vil være å overvåke arbeidsmiljøfeltet og følge trender over tid. På sikt vil dette gi grunnlag for myndighetenes og arbeidslivets prioriteringer.

- Formålet til NOA vil være å bidra til styring av forebyggende innsats mot arbeidsrelaterte helseskader, det vil si sykdom, skader uførhet og for tidlig død, samt mot utstøting fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding som følge av risikoforhold i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør i Stami, Steinar Aasnæss

Helhetlig oppfølging
- Blant Petroleumstilsynets hovedoppgaver er å sikre at tilsynet med petroleumsvirksomheten blir ført på en helhetlig måte. I den forbindelse er det viktig å vite hvordan arbeidsmiljø- og helsetilstanden er for å kunne sette i verk de rette tiltak, og kunne følge opp om disse tiltakene har effekt. Vi tror at NOA kan gi oss viktig informasjon om arbeidsmiljø og helsetilstanden innen petroleumsvirksomheten på land, understreket Magne Ognedal i sitt innlegg under åpningen.

- I petroleumsvirksomheten både offshore og på land er mange ansatt i entreprenørselskaper. En stor del av disse har sine arbeidsplasser både innenfor og utenfor petroleumsvirksomheten. Vi forventer at et nasjonalt overvåkingssystem vil kunne gi en bedre kartlegging av arbeidsmiljø og helseutfordringer til denne gruppen av arbeidstakere som krysser grensene mellom Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet, slik at en i samarbeid kan sette inn de rette tiltakene, understreket Ognedal.

RNNS-bidrag
I 1999 ble prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel igangsatt. Målet med prosjektet er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risiko for storulykker, personskader, arbeidsmiljø og helse på norsk sokkel. Resultatene blir presentert i årlige rapporter. (Les mer på www.ptil.no/rnns)

- Dette prosjektet har vi og petroleumsnæringen hatt stor nytte av, og det har vært utgangspunkt for flere initiativ som er blitt satt i verk både i industrien generelt og i de enkelte selskaper. Det har også vært nyttig i forhold til utviklingen av bedre kunnskap om sammenhengen mellom ulike tilstander og den effekt det har på sikkerhet, arbeidsmiljø og helse.

Ptil skal levere data til NOA om arbeidsulykker, arbeidsbetinget sykdom og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen som blir gjennomført annet hvert år i regi av Risikonivåprosjektet.

Så langt har ikke petroleumsvirksomheten på land vært omfattet av Risikonivåprosjektet, men Ptil har i år startet med innsamling av data begrenset til storulykker og alvorlige personskader.

Viktig arena
Petroleumstilsynet har arbeidet målrettet i lang tid for å forbedre kvantiteten og kvaliteten på innrapporteringen av arbeidsulykker og arbeidsbetinget sykdom i offshorevirksomheten, og er rimelig fornøyd med det som rapporteres inn.

- For petroleumsvirksomheten på land håper vi at NOA kan bidra til at det kommer et løft for innrapportering og bruk av innrapporterte data. Vi tror også at Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet gjennom NOA får en god arena for samarbeid om å forbedre systemene for innrapportering av data.

- Det blir viktig at Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og NOA arbeider tett sammen for å få etablert et godt og nyttig overvåkingssystem for arbeidsmiljø og arbeid helse. Vi i Petroleumstilsynet skal gjøre vårt beste for å få det til, sa Ognedal.