Gå til hovedinnhold

Multinasjonale kran/løft-tilsyn rundt nordsjøbassenget

En internasjonal arbeidsgruppe nedsatt av North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) har gjennomført en serie kran/løft-tilsyn med aktører som er involvert i petroleumsaktivitet på minst to sokler. Formålet med tilsynene har vært å identifisere felles utfordringer innen kran/løft i nordsjøbassenget.


Bruk av løfteinnretninger og løfteredskap representerer en betydelig risiko for utsatte yrkesgrupper som kranførere, dekksoperatører, riggere, matroser og andre som er involvert i materialhåndtering/kran- og løfteoperasjoner.

Dersom man ser bort fra storulykker som Piper Alpha og Alexander Kielland, kan nesten 50 prosent av alle hendelser med fatal utgang i petroleumsvirksomheten til havs relateres til kran- og løfteoperasjoner/materialhåndtering.

Samarbeid over sokkelgrensene
Siden alvorlige hendelser ved løfteoperasjoner er en utfordring på alle kontinentalsokler i Nordsjøen, har NSOAFs arbeidsgruppe for helse, miljø og sikkerhet nedsatt en prosjektgruppe for å se nærmere på løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Dette inngår som ett ledd i en myndighetsstrategi for å sette løfteoperasjoner på den internasjonale dagsordenen:

Parallelt med NSOAF-prosjektet har International Regulators Forum (IRF), hvor blant annet petroleumsmyndighetene i UK, USA, Canada, Australia, New Zealand og Brasil også er med, tatt et løfteinitiativ (se lenkeboks).

Felles for begge prosjektene er at de bygger på myndighetens bekymring og næringens utfordringer på kran/løft-området, blant annet beskrevet i Petroleumstilsynets analyse av kranhendelser (Scanpower-studien 2005) og IRFs rapport "Generic report on offshore lifting and mechanical handling issues" (se lenkeboks).

Multinasjonale tilsyn
Formålet med prosjektet har vært å gjennomføre en serie multinasjonale kran/løft tilsyn rettet mot aktører som er involvert i petroleumsaktiviteter på minst to sokler.

For å kunne lage en oppsummering av de forskjellige tilsynene, måtte disse gjøres på et felles format. Basert på maler utarbeidet av britiske myndigheter (Health and Safety Executive) og av IRFs løftegruppe, utviklet prosjektgruppen felles inspeksjonsmaler som ble tatt i bruk under tilsynene.

Totalt 11 tilsyn er blitt gjennomført på faste og flyttbare innretninger av danske, norske nederlandske og tyske myndigheter. Ett tilsyn ble gjennomført av tyske og nederlandske myndigheter som et felles tilsyn.

Inspeksjonene har vist at industrien må forbedre prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser innen:

OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Comittee), som er et internasjonalt faglig forum på kran/løft-området hvor myndighetene har en sentral rolle, har fått i oppdrag av NSOAF å revidere eksisterende, eventuelt utarbeide nye retningslinjer innen de fem hovedområdene hvor NSOAF-tilsynene har påvist svakheter.

Rapporten fra tilsynene vil bli framlagt under ”the NSOAF 2. Joint Industry meeting” i Haag i februar.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson, fagleder
E-post: SveinAnders.Eriksson@ptil.no