Gå til hovedinnhold

Møte i Sikkerhetsforum ifm. RNNS-prosjektet - referat

Rapporten "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel, fase 4 - 2003" ble presentert for Sikkerhetsforum 23. april i forkant av pressekonferansen. Under møtet utfordret direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal (bildet), medlemsorganisasjonene til å identifisere de fem viktigste områdene/utfordringene som RNNS-rapporten beskriver - og komme med forslag til hvordan disse kan ivaretas på beste måte. Tilbakemeldingene vil bli bearbeidet og gjennomgått på neste møte i Sikkerhetsforum 8. juni.


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS. Forumet er blant annet referansegruppe og høringsinstans for en rekke sentrale prosjekter, blant annet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel".

Etter gjennomgangen av årets rapport i regi av RNNS-prosjektet, var representantene for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden entydige i sine tilbakemeldinger om at dette er et banebrytende og viktig prosjekt som må videreføres.

Direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal understreket det unike med risikonivåprosjektet; ingen måler, prosesserer og følger opp HMS-tilstanden for en hel næring på tilsvarende måte i andre deler av norsk eller utenlandsk virksomhet.

-------------
Referat fra Sikkerhetsforums møte 23. april:

Møtested: Petroleumstilsynet
Til stede: Magne Ognedal, Ptil, Øyvind Tuntland, Ptil, Lasse Robberstad, OLF, Audun Bjordal, OLF, Odd-Magne Skei, NR, Wenche I Sola, Lederne, Bjørn Lie, LO, Ketil Karlsen, Nopef, Roy Erling Furre, OFS, Angela Ebbesen, Ptil

Andre: Sonja Tinnesand, Nopef, Carsten Bowitz, OLF, Anne Vatten, Torleif Husebø, Øyvind Lauridsen, Hilde Brandanger Haga, Claas van der Zwaag, Ole-Johan Faret og Inger Anda, alle Ptil

Risikonivå norsk sokkel - referat
Innledning Magne Ognedal innledet med å vise til det unike i RNNS-prosjektet og hvilken betydning dette arbeidet har for partene og for Ptil både som felles referansegrunnlag og som verktøy for å overvåke, prioritere og følge opp risikoforhold og HMS-utviklingen i industrien.

Utvikling i risikonivå norsk sokkel, fase 4
Torleif Husebø innledet med å vise til målsettingen for prosjektet og viste til den sentrale plass næringen selv har i dette arbeidet gjennom bidrag til datagrunnlaget, kunnskapsutvikling, dialog og i forhold til kvalitetssikring i forhold til data og metode. Han pekte igjen på den betydning HMS-faggruppe spiller i utviklingen av prosjektet mht metodeutvikling og i forhold til kvalitetssikring av data.

Sikkerhetsforums rolle som referansegruppe, premissgiver og i forhold til å gi arbeidet retning, ble understreket.

Han gikk deretter gjennom presentasjonen for fase 4 hvor han konsentrerte sin presentasjon om storulykkesindikatorene og barrierers effekt på storulykkesrisiko.

Det positive ved årets status er først og fremst at antall hydrokarbonlekkasjer er betydelig redusert fra 2002 til 2003. En ser betydelige nivåforskjeller i industrien både mht antall og størrelse på hydrokarbonlekkasjer. De signifikante forskjellene mellom ulike selskap viser at det er et forbedringspotensial og behov for å identifisere tiltak.

Han viste også til OLFs prosjekt for å halvere antall lekkasjer større enn 0,1 kg/s (mål mot gjennomsnittet for 2000 – 2002) innen utgangen av 2005 som en viktig prosess for økt bevissthet og fokus i næringen.

På UK sektor har man kjørt en tilsvarende kampanje med gode resultater som skal videreføres i tre år.

En har således fått etablert et grunnlag for å sammenlikne utviklingen på deler av norsk og UK sektor. På spørsmål svarte Husebø at det viktigste bidraget til en positiv utvikling er fokus på barrierekonseptet og fortsatt arbeid med å identifisere bakenforliggende årsaker.

Petroleumstilsynet benytter resultatene fra RNNS som viktige bidrag til prioriteringer og fokus i tilsynet med HMS i industrien. Hovedinntrykket er nå at en har fått et redusert eller stabilt nivå for risikoen på sokkelen.

Etter en grundig gjennomgang av hovedfunnene overlot han ordet til Øyvind Lauridsen, som fokuserte på resultatene fra spørreundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år.

Spørreskjemaundersøkelsen 2001 – 2003
Øyvind Lauridsen innledet med å vise til gjennomgangen av resultatene fra intervjuene med medlemmene i Sikkerhetsforum som ble gjort på møtet den 25. februar hvor det framkom helt klart at RNNS, S-forum og SfS var avgjørende for det gode samarbeidsklimaet mellom partene.

Han viste også til det arbeidet som er gjort for å utvikle indikatorer for støy og kjemisk arbeidsmiljø, hvor næringen har vært viktige bidragsytere.

Det har ikke vært dødsfall innenfor Ptil sitt forvaltningsområde i 2003.

Trenden for alvorlige personskader har vært stabilt nedadgående de siste åren etter den kraftige økningen vi hadde i 2000/2001. Frekvensen er nå på nivå med gjennomsnittet for de siste ti årene.

Når det gjelder spørreundersøkelsen la Lauridsen vekt på å beskrive endringer fra forrige undersøkelse.

En sentral del av undersøkelsen om HMS tilstand og HMS innsatsen bygger på 48 spørsmål hvor halvdelen er positive og den andre halvdelen er negative utsagn. Svarprosenten lå rundt 50 % og er demografisk godt representativ for alle deler av næringen og et godt utvalg for selskapenes egne innretningsspesifikke analyser. Selskapene ville få tilgang til dataene samme dag som de ble presentert for S-forum og for pressen.

Åtte operatører og fire redere/boreentreprenører hadde etterspurt data. I tillegg opplyste Odd Magne Skei at NR har bestilt egen rapport for de flyttbare innretninger.

Spørreundersøkelsen gir et entydig bilde av en positiv utvikling når det gjelder ansattes opplevelse av HMS-tilstanden og –innsatsen i næringen.

De største forbedringer er registrert når det gjelder bemanning i forhold til å ivareta HMS, forberedelser til risikofylte arbeidsoperasjoner, kollegaers inngripen ved usikker arbeidsutførelse, bruk av informasjon om uønskede hendelser, etterlevelse av arbeidstillatelsessystemer og mht kommunikasjon både horisontalt og vertikalt, uheldig arbeidspress, osv.

Selv om det har skjedd markante forbedringer er det fortsatt områder hvor en stor andel av arbeidstakerne mener at forholdene er kritikk verdige og hvor det er potensial for forbedring.

Lauridsen viste også til resultater fra spørsmål knyttet til restitusjon og hvile – som er nytt for denne undersøkelsen. Her viste svarene at støy eller det å dele lugar bidrar til dårlig søvnkvalitet for mange.

Videreføring
Lauridsen redegjorde for innholdet i neste fase, fase 5, hvor en legger opp til en videreføring av hovedaktivitetene fra fase 4, unntatt spørreskjemaundersøkelsen, som gjennomføres annen hvert år.

I neste fase ønsker en å videreutvikle modellen for analyse av barrierers effekt på storulykkesrisiko. En vil også vurdere alternative metoder for å identifisere bakenforliggende årsaker ift opplevd risiko.

Ptil vurderer også å gjennomføre seminarer som i 2002 for verneombud og ledere for å drøfte spørsmål og få input fra den operative delen av virksomheten.

Debatt/tilbakemelding - stikkord
Representantene for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden var entydige i sine tilbakemeldinger: Banebrytende prosjekt. Viktig å ikke bli selvtilfredse når de gode tall kommer. Ser effekt av iverksatte tiltak.

Ikke være blinde for nye utfordringer; gasslekkasjeprosjektet må ikke bli et "stunt", men holde fokus og trykk. Fortsatt sikre breddefokus og ikke slappe av på områder som går godt. Prosjektet og resultatene av dette blitt bedre og mer brukervennlig enn forventet.

Uvurderlig verktøy for industrien for egen oppfølging. Veldig positivt arbeid, kjekt at det går rette veien med kontinuerlig forbedring.

Felles beskrivelse av store deler av virksomheten som vi er enige om å bruke. Felles ståsted, men likevel kan en være uenige om tiltakene.

Arbeidstakersiden uttrykte at den eneste skuffelsen er den manglende interessen fra entreprenørbransjen. Forventer at alle tar et tak mot denne delen av industrien og får dem med oss.

Avslutning
Magne Ognedal pekte den betydelige forbedring som har funnet sted, men understreket samtidig viktigheten av og fortsatt å holde fokus på overordnet HMS-arbeid og betydningen av å arbeide med forhold rundt innkvartering for å sikre fullgod restitusjon og hvile for alle.

Han understreket også at entreprenørenes engasjement ikke kan sies å være godt nok så lenge de sysselsetter 70 % av de ansatte.

Han berømmet alle som deltar i de etablerte samarbeidsprosessene rundt prosjektet. Ognedal understreket det unike i dette banebrytende arbeidet. Ingen måler, prosesserer og følger opp HMS-tilstanden på tilsvarende måte i andre deler av norsk eller utenlandsk virksomhet.

Han pekte på at ytre miljø synes å ha sterkere fokus enn arbeidsmiljøforhold i industrien og spurte om dette gir grunnlag for bekymring, noe som ble bekreftet av deltakerne.

Ognedal ba avslutningsvis om innspill fra medlemsorganisasjonene til å identifisere de frem (5) viktigste områdene fra RNNS-rapporten sammen med forslag til hvordan disse skal ivaretas på beste måte. Likeledes ba han om eventuelle kommentarer til forslagene til videreføring av arbeidet.

Ognedal avsluttet med å takke for positive bidrag og engasjement rundt prosjektet og sa at tilbakemeldingene vil bli bearbeidet i Ptil og gjennomgått på neste møte i Sikkerhetsforum den 8. juni 04.

Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen